ข้อมูลส่วนตัว
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2560
รูปถ่าย
หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2560
ชื่อ - นามสกุล : สมาชิกเท่านั้น
วันเกิด : 8 ธันวาคม 2539
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 177 ซม. น้ำหนัก : 67 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการคัดเลือกแล้ว

ข้อมูลในการติดต่อ
อีเมล์ : สมาชิกเท่านั้น
ที่อยู่ : สมาชิกเท่านั้น
จังหวัด : อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ : สมาชิกเท่านั้น
โทรศัพท์ : สมาชิกเท่านั้น
มือถือ : สมาชิกเท่านั้น
แฟกส์ : สมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2560
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.51
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนนาจะหลวย
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิตย์คณิตอังกฤษ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 1.91

ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน :
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ช่างอิเลคโทรนิค/โลหะ/เครื่องยนต์/อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 9000 บาท

ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้

ผลงาน เกียรติประวัติ บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง : สมาชิกเท่านั้น

อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaieasyjob.com