บริษัท : บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
ดำเนินธุรกิจด้าน การผลิตน้ำตาลทราย ส่งขายในภาคอุตสาหกรรมและ ส่งออกต่างประเทศ
ธุรกิจในเครืออื่นๆ ผลิตภัณฑ์ด้านBIO
1.เอทานอล
2.เยื่อกระดาษ
3.โรงไฟฟ้า
4.อุตสาหกรรมปุ๋ย
5.ธุรกิจในเครือ อื่นๆ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกบุคคล(สังกัดนครสวรรค์)
รายละเอียดงาน : -สรรหาและคัดเลือกพนักงาน

-กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน

-ออกหนังสือรับรองการทำงาน

-มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

-ควบคุมงาน Payroll

-ควบคุมงานทะเบียนประวัติพนักงาน (Admin)

-ควบคุมงานระบบ Time Attendent (สแกนนิ้วมือ)

-ควบคุมระบบตรวจสอบสถิติการทำงาน

-ควบคุมงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : สมัคร ลาออก โอนย้าย เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์

- กำหนด KPI ของหน่วยงาน

-จัดทำงบประมาณแผนก

-ตรวจสุขภาพประจำปี ,ติดตามผลผิดปกติ(พนักงาน)

-ควบคุมการ ขอรับรองหลักสูตรการอบรม และขอลดหย่อนภาษี 200% จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

-ควบคุมการ ยื่นแรงงานพิการ และขอลดหย่อนภาษี 200%

-ดูแลสวัสดิการ ยูนิฟอร์มพนักงาน

-ควบคุมกฎระเบียบ / ออกหนังสือเตือน / ลงโทษ

-นำเสนอฝ่ายบริหารในเรื่องการปรับเงินเดือนประจำปี ปรับตำแหน่ง ปรับพิเศษ

- รายงานข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส

- รวมรวมข้อมูลความต้องการฝึกอบรมจากการประเมิณ competency

-ควบคุมและจัดทำระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9000 : 2008, FSSC22000, HACCP, GMP, Kosher

-ควบคุม subcontract ให้ดำเนินการตามกฎหมายแรงงานและประกันสังคม

-ควบคุมการโอนย้าย/โยกย้ายพนักงานภายในเครือ

- ประเมิณผลประจำปี, ติดตามการ Action Plan ของหน่วยงาน

-ควบคุมการฝึกอบรม OJT, Training และ Skills Advance

-จัดทำความเสี่ยงของแผนก แล้วรายงานต่อฝ่ายบริหาร

-จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานกีฬา งานเลี้ยงเกษียณอายุ ท่องเที่ยวประจำปี SmartCamp งานวันเด็ก กิจกรรม happy work place ประกวดร้องเพลง ทำบุญโรงงาน เป็นต้น

- ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดนโยบายต่างๆ

-ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมโรงงานทั้งในและต่างประเทศ

-ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Nong Pho, Ta Khli, Nakhon Sawan
จังหวัด : นครสวรรค์
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. จบปริญญาตรีสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
4. สามารถรองรับความกดดันได้ดี
5. สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE ได้ดี
6. มีภาวะความเป็นผู้นำ ควบคุมอารมณ์ และกล้าตัดสินใจ
7. ต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และไมมีโรคติดต่อร้ายแรง
8. ต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
9. ต้องไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
10. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
สวัสดิการ : โบนัส และ ปรับเงินเดือน ประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น ช่วยพิธีแต่งงาน,คลอดบุตร เป็นต้น
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
สวัสดิการวันลาต่างๆ
สัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
กองทุนประกันสังคม,กองทุนทดแทน
สหกรณ์ออมทรัพย์ (เฉพาะที่โรงงานที่นครสวรรค์)
สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
เกษียณอายุ
บ้านพักฟรี ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟ้าฟรี (เฉพาะที่โรงงานที่นครสวรรค์)
ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
วิธีการสมัคร : ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง
สมัครด้วยตนเอง
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรังสิต ใกล้กับ รร.สุรศักดิ์มนตรี และ ม.หอการค้า Khwaeng Din Deang Din Daeng Bangkok กรุงเทพมหานคร  10400
Tel: 02-692-0869-73 ต่อ 112 ,166 (สำนักงานกรุงเทพ) , 056-338-123-5 ต่อ 112 (โรงงานเกษตรไทยฯนครสวรรค์)  Fax:02-246-9125
WebSite: www.ktisgroup.com
:: Power by www.Thaieasyjob.com ::