เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณาข้อตกลงการใช้บริการของ ThaiEasyJob.com
เพื่อสิทธิประโยชน์ในการใช้งานกับ Thaieasyjob.com สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานควรอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. Thaieasyjob.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เงื่อนไข ข้อกำหนด เนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้ได้โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบและ/หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านแต่อย่างใด

2. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน ขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้กับ Thaieasyjob.com เป็นความจริงทุกประการ หาก Thaieasyjob.com ได้ตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ไม่ครบถ้วน และ/หรือ ข้อมูลเท็จ Thaieasyjob.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆในทุกกรณี

3. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานจะต้องทำการรักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username), รหัสผ่าน (Password), ไว้เป็นความลับ Thaieasyjob.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น หากสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานได้รับความเสียหายจาก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสดังกล่าว

4. การกระทำใดๆที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ของสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการและ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน Thaieasyjob.com กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำของสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานเอง และมีผลผูกพันต่อสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน โดยสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานไม่ต้องลงนามในเอกสารใดๆ

5. Thaieasyjob.com มิได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่างๆของผู้สมัครงาน และผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการ ดังนั้น Thaieasyjob.com จึงไม่รับประกัน ความถูกต้องสมบูรณ์หรือคุณภาพของเนื้อหาทั้งหมด สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน ต้องรับผิดชอบต่อการนำเสนอข้อมูลต่างๆแต่เพียงผู้เดียว

6. Thaieasyjob.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณา และค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการ เมื่อสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานเข้ามาใช้บริการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่าสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนั้นๆแล้ว โดยจะประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณาและค่าธรรมเนียมต่างๆให้ผู้บริการทราบผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

7. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานรับทราบว่า การให้บริการของทางเวบไซต์เป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความสะดวกแก่สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน ดังนั้นสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานตกลงยอมรับในความเสียหายใดๆที่เกิดจากความผิดพลาด ข้อบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์ต่างๆหรือจากการกระทำของสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานเอง หรือจากการกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม

8. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานรับทราบว่าการใช้บริการใดๆจะต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่ทางเวบไซต์ในการดำเนินตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อการให้บริการ โดยสมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานจะไม่เรียกร้องให้ทางเวบไซต์ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนของการดำเนินการ

9. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานรับทราบและยอมรับ Thaieasyjob.com มีสิทธิ์ในการยกเลิกแก้ไข เปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หรือ รหัสผ่าน (Password) หรือการให้บริการใดแก่ท่านทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. Thaieasyjob.com จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ข้อบกพร่อง และ/หรือ อื่นใดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการโพส ประกาศ โฆษณา หรือด้วยวิธีการใดในการนำเสนอบนเวบไซต์ของ Thaieasyjob.com รวมทั้ง การสูญเสีย เสียหาย หรือถูกทำลายของข้อมูลใดๆ ซึ่งถือว่ากระทำโดยตัว สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานเอง

11. สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ ธุรกิจประเภท MLM , Work@Home , ขายตรง , ประกันชีวิต หรือธุรกิจที่มีการค้นหาประวัติเป็นจำนวนมากโดยไม่ดูคุณสมบัติ สามารถลงโฆษณาประกาศงานได้อย่างเดียว ไม่สามารถทำการค้นหาประวัติของผู้สมัครงานได้ หากมีการตรวจพบ Thaieasyjob.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆในทุกกรณี

12. การพิจารณาดำเนินการใดๆก็ตามในทุกกรณีของ Thaieasyjob.com ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน เข้าใจและยอมรับตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญา ต่อ บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ของ Thaieasyjob.com ในทุกกรณี จึงได้ทำการตกลงยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก

สมาชิกบริษัทผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงานได้ทำความเข้าใจ ยอมรับเงื่อนไงและข้อตกลงข้างต้นแล้ว10 ร้านอาหารสุราษฎร์ธานี 2022 ร้านอร่อย รสชาติเด็ด ต้องไปลองสักครั้ง
10 ร้านอาหารสุราษฎร์ธานี 2022 ร้านอร่อย รสชาติเด็ด ต้องไปลองสักครั้ง
9 ร้านอาหารกรุงเทพ 2022 ร้านอร่อย บรรยากาศดี ชิลได้ทั้งวัน
9 ร้านอาหารกรุงเทพ 2022 ร้านอร่อย บรรยากาศดี ชิลได้ทั้งวัน
10 ที่พักพัทยาติดทะเล 2022 ที่พักวิวสวย ใกล้ชายหาด
10 ที่พักพัทยาติดทะเล 2022 ที่พักวิวสวย ใกล้ชายหาด
8 ร้านอาหารสงขลา 2022 รวมร้านอร่อยเด็ด ร้านดังสงขลา
8 ร้านอาหารสงขลา 2022 รวมร้านอร่อยเด็ด ร้านดังสงขลา
10 ร้านอาหารทะเลชะอำ 2022 อาหารซีฟู้ดสดใหม่ บรรยากาศดี
10 ร้านอาหารทะเลชะอำ 2022 อาหารซีฟู้ดสดใหม่ บรรยากาศดี
10 ที่เที่ยวเกาะช้าง 2022 จุดเช็คอินเกาะช้าง หาดทรายขาว ดำน้ำดูประการัง
10 ที่เที่ยวเกาะช้าง 2022 จุดเช็คอินเกาะช้าง หาดทรายขาว ดำน้ำดูประการัง
10 ที่พักพังงา 2022 ที่พักติดทะเล วิวสวย เดินเล่นเลียบชายหาด ถ่ายรูปสวย
10 ที่พักพังงา 2022 ที่พักติดทะเล วิวสวย เดินเล่นเลียบชายหาด ถ่ายรูปสวย
21 ที่เที่ยวเขาใหญ่ 2022 ที่เที่ยวเปิดใหม่ ถ่ายรูปสวย เที่ยวได้ทั้งปี
21 ที่เที่ยวเขาใหญ่ 2022 ที่เที่ยวเปิดใหม่ ถ่ายรูปสวย เที่ยวได้ทั้งปี
13 ที่เที่ยวลำปาง 2022 เมืองรถม้า เสน่ห์ล้านนาที่น่าไปสัมผัส
13 ที่เที่ยวลำปาง 2022 เมืองรถม้า เสน่ห์ล้านนาที่น่าไปสัมผัส
10 ที่เที่ยวสุราษฎร์ธานี 2022 ตะลุยถิ่นเมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่
10 ที่เที่ยวสุราษฎร์ธานี 2022 ตะลุยถิ่นเมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่
10 คาเฟ่สวนผึ้ง 2022 คาเฟ่เปิดใหม่ ร้านกาแฟสวนผึ้ง บรรยากาศดี
10 คาเฟ่สวนผึ้ง 2022 คาเฟ่เปิดใหม่ ร้านกาแฟสวนผึ้ง บรรยากาศดี
13 ที่พักเกาะช้าง 2022 ที่พักติดทะเล นอนชมวิวได้แบบเพลินๆ
13 ที่พักเกาะช้าง 2022 ที่พักติดทะเล นอนชมวิวได้แบบเพลินๆ
8 ที่พักพิษณุโลก 2022 โรงแรมสวยราคาหลักร้อย ตั้งอยู่ในตัวเมือง
8 ที่พักพิษณุโลก 2022 โรงแรมสวยราคาหลักร้อย ตั้งอยู่ในตัวเมือง
8 ร้านอาหารนครปฐม 2022 ร้านอร่อยสุดฟิน ใกล้กรุงเทพฯ
8 ร้านอาหารนครปฐม 2022 ร้านอร่อยสุดฟิน ใกล้กรุงเทพฯ
7 ร้านหมูกระทะเดลิเวอรี่ กรุงเทพ 2022 สั่งออนไลน์ส่งทั่วกรุงเทพ
7 ร้านหมูกระทะเดลิเวอรี่ กรุงเทพ 2022 สั่งออนไลน์ส่งทั่วกรุงเทพ
© copyright 2004-2022 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ