เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


Boonrawd Brewery Co., Ltd.บริษัท : Boonrawd Brewery Co., Ltd.
รายละเอียดบริษัท : Boonrawd Brewery Co., Ltd. Founded by Phraya Bhirom Bhakdi in 1933, the privately-owned company has matured and developed over the years into an industry leader with a total annual production capacity of 1 billion liters. Boon Rawd Brewery is Thailand\'s first and largest brewery, which markets its products under the \"SINGHA\" brand name.

The company operates 3 Breweries and 6 Factories located in strategic regions of Thailand. Boon Rawd strength stems from the ability to combine the abilities to produce the finest beer and extensive distribution network to serve the customers.

The production process is backed by state-of-the-art technology and production equipment. Achieving ISO 9002 not only reflects the management strong commitment to quality and the high standard of the manufacturing process but also ensures international recognition for the company\'s products.

Boon Rawd continually seeks new business opportunities within both the domestic and international markets. Domestically, the company has expanded its product line to cover different product category ranging from Beer, Soda Water, Drinking Water, Ready to Drink Fruit Juices to Ready to Drink Coffee and Tea lines. Internationally, aside from worldwide exportation of Singha Beer, Boon Rawd has acquired two Breweries in Germany and entered into a joint venture in China to establish a production base for the European and Asian Markets.

As an integral part of the Thai society, Boon Rawd actively participates in Sport Sponsorships, Cultural Events, Traditional Festivals and granting of Educational Scholarships. Singha Beer Thai Beer
วิธีการสมัคร : - รับสมัครผ่านทาง E-mail : puwisorn_k@boonrawd.co.th
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2659-2209 คุณภูวิศร (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น. - 16.30น.)
ติดต่อ : สำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
โทร : 0-2242-4357
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Dusit กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์ : http://recruit.boonrawd.co.th/

นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุคคล
รายละเอียดงาน : • รวบรวมเอกสารข้อมูลการรับสมัครในตำแหน่งที่ต้องการรับเพื่อประกาศผ่านช่องทางต่างๆ
• ติดต่อประสานงานกับบริษัทจัดหาคนภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน
• จัดทำเอกสารการสัมภาษณ์งาน
• ดำเนินการออกรับสมัครงาน เช่น งาน Job Fair, Open house ในสถานการศึกษา หรือกิจกรรมอื่นๆ
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน
• กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สาขาวิชาสหกิจไม่เปิดรับ)
• เพศชาย-หญิงเกรดเฉลี่ยสะสม 2.70 ขึ้นไป
• มีความสนใจงานบุคคลในด้านการสรรหาฯ และการติดต่อประสานงาน
• มีความประพฤติเรียบร้อยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่ บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 999 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 เวลางาน วันจันทร์-ศุกร์ 08:30 - 16:30

ผลประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ:

- เบี้ยเลี้ยงวันละ 100 บาท
- หนังสือรับรองการผ่านงาน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดุสิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา การจัดการ,จิตวิทยา,สังคมศาสตร์,การบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เลขานุการผู้บริหาร
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
รายละเอียดงาน : ดูแลรับผิดชอบ ประสานงาน ติดตามงานและควบคุมงานเอกสารงานบริการ และบริหารงานต่างๆ ของผู้บริหารให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ผู้บริหารจัดการกับงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดุสิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในด้านการเป็นเลขานุการบริหาร และติดต่อประสานงาน มาอย่างน้อย 3 - 5 ปี
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ
รายละเอียดงาน : • พัฒนา ,สนับสนุนโปรแกรมของระบบงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตัวแทนจำหน่าย
• ติดตั้งการใช้งานระบบที่พัฒนา ให้กับพนักงานสายการขายและตัวแทนจำหน่าย
• ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาด้านHardware และSoftware ระบบงานสายการขายและตัวแทนจำหน่าย
• อบรมการใช้โปรแกรมระบบงานที่มีการพัฒนาขึ้นให้กับพนักงานขายและผู้เกี่ยวข้อง
• แนะนำการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้กับตัวแทนจำหน่าย
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดุสิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 23 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างฐานข้อมูลในภาพรวม ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอ่านและการเขียนอยู่ในระดับปานกลาง
5. มีความชำมีความชำนาญระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. มีความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)
7. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และติดตามความเคลื่อนไหวของวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
8. มีเทคนิคในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
9. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
10. ชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง Hardwareและ Software
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล (2 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล/สนับสนุนข้อมูล (2 อัตรา)
รายละเอียดงาน :
• รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
• ร่วมประชุมในแผนกเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
• ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบงาน/โปรแกรมต่างๆ เบื้องต้น
• เก็บข้อมูลความต้องการของตัวแทนจำหน่าย เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบงาน
• จัดทำรายงานการส่งข้อมูลของตัวแทนจำหน่าย เช่น สินค้าคงเหลือ ปริมาณการขาย เป็นต้น
• ปรับปรุงฐานข้อมูลตัวแทนจำหน่ายตามที่ได้รับแจ้ง ดึงข้อมูลตัวแทนจำหน่ายตามที่ได้รับการร้องขอ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดุสิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิต, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างฐานข้อมูลในภาพรวม ไม่น้อยกว่า 0 - 2 ปี
4. มีความชำนาญระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจ
6. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และติดตามความเคลื่อนไหวของวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์(MS.Office) เป็นอย่างดี
8. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม BI (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ
รายละเอียดงาน : • พัฒนา ,สนับสนุนโปรแกรมของระบบงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตัวแทนจำหน่าย
• ติดตั้งการใช้งานระบบที่พัฒนา ให้กับพนักงานสายการขายและตัวแทนจำหน่าย
• ตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาด้านHardware และSoftware ระบบงานสายการขายและตัวแทนจำหน่าย
• อบรมการใช้โปรแกรมระบบงานที่มีการพัฒนาขึ้นให้กับพนักงานขายและผู้เกี่ยวข้อง
• แนะนำการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้กับตัวแทนจำหน่าย
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดุสิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 23-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างฐานข้อมูลในภาพรวม ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอ่านและการเขียนอยู่ในระดับปานกลาง
5. มีความชำมีความชำนาญระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. มีความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)
7. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และติดตามความเคลื่อนไหวของวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
8. มีเทคนิคในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
9. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
10. ชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง Hardwareและ Software
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Cosmetic)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Cosmetic)
รายละเอียดงาน :
• พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
• ค้นหาและติดต่อบริษัทรับจ้างผลิตสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ตรงตามแนวคิดและนโยบายของสินค้าที่บริษัทกำลังพัฒนา
• วางแผนพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาสินค้าเพื่อออกสู่ตลาด
• ทำรายงานนำเสนอโครงการใหม่ และสนับสนุนข้อมูลสินค้าที่ได้รับมอบหมายจากทุกฝ่าย
• ศึกษาแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค เทคโนโลยีทางด้านเครื่องสำอางใหม่ๆ และสรุปเพื่อนำเสนอ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม. (ดุสิต)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดุสิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วทบ.)วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย-หญิง อายุ 24-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เช่น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ,ฝ่ายผลิต , QC และการตลาด อย่างน้อย 1ปีขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล (ด้านสรรหาฯ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล (ด้านสรรหาฯ)
รายละเอียดงาน : • รวบรวมข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องตำแหน่งที่ต้องการรับ
• วางแผนการสรรหาแหล่งผู้สมัครตามแผนอัตรากำลังประจำปีและการขออัตรากำลังจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาช่องทาง สื่อโฆษณา และบริษัทจัดหาคนที่เหมาะสม
• ออกแบบและจัดทำสื่อเกี่ยวกับการรับสมัครงานและการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท (HR Branding) เช่น โบชัวร์ ป้าย Row up หรือสื่อโฆษณา เป็นต้น *
• ดำเนินการจัดทำแผน โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท (HR Branding) และในเครือที่เกี่ยวข้องด้านการรับสมัครงาน เช่น งาน Job Fair, Open house ในสถานการศึกษา หรือกิจกรรมอื่นๆ *
• ติดต่อประสานงานกับบริษัทจัดหาคนภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน
• หาช่องทางในการประกาศรับสมัครงานที่เหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
• วางระบบแผนการจัดทำอัตรากำลังพล รวมถึงการบันทึกแผนงานประจำทุกเดือนรายงานต่อผู้จัดการแผนก
• รายงานผลสรุปผลการทำงานด้านการรับอัตรากำลังและการดำเนินการออกประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือน
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย-หญิง อายุ 25-29 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. มีประสบการณ์ในด้านการสรรหาฯ การติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ MS Office; Excel, Word, Power Point และ Internet ได้ดี
5. สามารถใช้ Adobe Photoshop หรือ Adobe Illustrator *
6. มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์พอใช้ได้
7. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บุคคล
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บุคคล
รายละเอียดงาน : • รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเวลาเข้า – ออกการทำงานของพนักงานจากฐานข้อมูลรวมถึงส่งมอบข้อมูลเวลาไปยังเจ้าหน้าที่บุคคลที่รับผิดชอบเรื่อง Time Management System ของแต่ละบริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป
• ตรวจสอบข้อมูลในการลา การขาดงาน และการเข้างานสาย รวมถึงรวบรวมและบันทึกข้อมูลจากใบลาต่างๆ ของพนักงานลงในระบบ
• จัดเตรียมและสรุปข้อมูลสิทธิ์การลาพักผ่อนประจาปีของพนักงาน
• รับรองและยืนยันการเบิกเงินล่วงเวลา (OT) ของพนักงาน
• จัดเตรียมข้อมูล และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของพนักงาน
• ดำเนินการจัดทำเอกสาร จัดทำข้อมูลต่างๆ ในกรณีพนักงานโอนย้ายภายในหรือระหว่างบริษัท พนักงานลาออกและพนักงานเกษียณอายุ
• ดำเนินการจัดทำเอกสารในการประเมินผลงานพนักงานและเตรียมข้อมูลของพนักงานเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้บังคับบัญชาประเมินผลงาน
• จัดเตรียมข้อมูลและดำเนินการจัดทำโบนัสพิเศษ โบนัสประจำปี และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงาน
• ให้คำแนะนำและให้บริการด้านข้อมูลพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการบุคคล และข้อมูลต่างๆ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดุสิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. มีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบุคคล 0-2 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้ดี
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์พอใช้ได้
6. มีความละเอียด รอบคอบ และสามารถรักษาความลับของข้อมูลได้
7. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประชาสัมพันธ์ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประชาสัมพันธ์ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)
รายละเอียดงาน : • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
• ต้อนรับบุคคลากรหรือหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตของบริษัท
• จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมรวมทั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
• จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เอกการสื่อสาร, นิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
2. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ถึง 26 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. บุคลิกภาพดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 0 - 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีคะแนน TOEIC มากกว่า 550 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : • ติดตามและประสานงานกับผู้ขายในส่วนของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ทั้ง Alcohol และ Non-Alcohol ของบริษัทในเครือ
• จัดทำรายงานในส่วนของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทั้ง Alcohol และ Non-Alcohol
• ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาสินค้าประเภท OEM และ Subcontracting ทั้งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
• ดำเนินการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์เพื่อซ่อมแซมของศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (1อัตรา) และประจำ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด (1อัตรา)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ถึง 30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. มีประสบการณ์ในการทำงานจัดซื้อ 1 - 2 ปี
4. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ internet ได้ดี
5. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ internet ได้ดี
6. มีทักษะภาษาอังกฤษ ใช้ในการสื่อสารได้
7. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหน่วย - ผู้จัดการแผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วย - ผู้จัดการแผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง
รายละเอียดงาน : - วางแผนส่งเสริมการขาย ช่องทาง Modern Trade
- วิเคราห์แนวโน้มทางธุรกิจ วิเคราะห์ศึกษากิจกรรมของคู่แข่ง
- จัดทำโปรโมชั่นต่างๆ สำหรับการขายในช่องทาง Modern Trade
- รับผิดชอบเป้าหมายการขายของผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
- ดูแลงบประมาณทั้งหมดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดุสิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านงานขายไม่น้อยกว่า 5 ปี ดำรงตำแหน่งผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. ความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผนการขาย
5. ดี มีความสามารถในการบริหารทีม การสื่อสาร การโน้มน้าวและการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรไฟฟ้าควบคุมหรืออิเลคทรอนิกส์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้าควบคุมหรืออิเลคทรอนิกส์
รายละเอียดงาน : • งานระบบ Automation ระบบควบคุมเครื่องจักร ระบบสื่อสาร ระบบอิเลคทรอนิกส์ ของบริษัทผลิตในเครือบริษัทฯ
• งานฐานข้อมูลระบบควบคุมและอิเลคทรอนิกส์ ของบริษัทผลิต และบริษัทฯ
• งานด้านองค์ความรู้วิศวกรรมควบคุมและอิเลคทรอนิกส์
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำ กทม. 1 อัตรา จ.สิงห์บุรี 1 อัตรา และจ.นครปฐม 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (วศ.บ.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์, อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์
2. เพศชาย อายุ 21 ถึง 25 ปี
3. มีประสบการณ์ 0 - 2 ปี
4. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office, PLC
5. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียดงาน :
• พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
• ค้นหาและติดต่อบริษัทรับจ้างผลิตสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ตรงตามแนวคิดและนโยบายของสินค้าที่บริษัทกำลังพัฒนา
• วางแผนพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาสินค้าเพื่อออกสู่ตลาด
• ทำรายงานนำเสนอโครงการใหม่ และสนับสนุนข้อมูลสินค้าที่ได้รับมอบหมายจากทุกฝ่าย
• ศึกษาแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค เทคโนโลยีทางด้านอาหาร, เครื่องดื่มใหม่ๆ และสรุปเพื่อนำเสนอ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดุสิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ /ปริญญาตรี (วทบ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ /ปริญญาตรี (วทบ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร หรือเครื่องดื่ม เช่น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ,ฝ่ายผลิต , QC และการตลาด อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รายละเอียดงาน : • พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
• ค้นหาและติดต่อบริษัทรับจ้างผลิตสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ตรงตามแนวคิดและนโยบายของสินค้าที่บริษัทกำลังพัฒนา
• วางแผนพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาสินค้าเพื่อออกสู่ตลาด
• ทำรายงานนำเสนอโครงการใหม่ และสนับสนุนข้อมูลสินค้าที่ได้รับมอบหมายจากทุกฝ่าย
• ศึกษาแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค เทคโนโลยีทางด้านอาหาร, เครื่องดื่มใหม่ๆ และสรุปเพื่อนำเสนอ
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดุสิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ /ปริญญาตรี (วทบ.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย-หญิง อายุ 30-35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร หรือเครื่องดื่ม เช่น ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ,ฝ่ายผลิต , QC และการตลาด อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกสนับสนุนข้อมูล (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกสนับสนุนข้อมูล (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลการจัดทำแผนงานและค่าใช้จ่ายประจำปีระดับแผนก ตลอดจนควบคุมแนวทาง หลักการปฏิบัติในการติดตามการใช้ระบบงาน/โปรแกรม การประสานงานการแก้ไขปัญหาของตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งการจัดทำรายงานการส่งข้อมูลของตัวแทนจำหน่ายให้เป็นไปตามข้อกำหนด และวิเคราะห์ความต้องการของตัวแทนจำหน่ายเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบงาน/โปรแกรมที่เหมาะสม เพื่อ สนับสนุนให้การดำเนินงานของสายงานขาย สามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดุสิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างฐานข้อมูลในภาพรวม ไม่น้อยกว่า 8 ปี และดำรงตำแหน่งผู้บริหารมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนอยู่ในระดับที่ดี
3. มีความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง Hardware และ Software
4. มีความชำนาญระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีความเข้าใจในกระบวนทางธุรกิจ (Business Process)
6. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และติดตามความเคลื่อนไหวของวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
7. มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์
8. มีความสามารถในการบริหารทีม การสื่อสาร การโน้มน้าวและการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
9. มีเทคนิคในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกสนับสนุนข้อมูล (1 อัตรา)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกสนับสนุนข้อมูล (1 อัตรา)
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลการจัดทำแผนงานและค่าใช้จ่ายประจำปีระดับแผนก ตลอดจนควบคุมแนวทาง หลักการปฏิบัติในการติดตามการใช้ระบบงาน/โปรแกรม การประสานงานการแก้ไขปัญหาของตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งการจัดทำรายงานการส่งข้อมูลของตัวแทนจำหน่ายให้เป็นไปตามข้อกำหนด และวิเคราะห์ความต้องการของตัวแทนจำหน่ายเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบงาน/โปรแกรมที่เหมาะสม เพื่อ สนับสนุนให้การดำเนินงานของสายงานขาย สามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างฐานข้อมูลในภาพรวม ไม่น้อยกว่า 8 ปี และดำรงตำแหน่งผู้บริหารมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนอยู่ในระดับที่ดี
3. มีความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง Hardware และ Software
4. มีความชำนาญระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีความเข้าใจในกระบวนทางธุรกิจ (Business Process)
6. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และติดตามความเคลื่อนไหวของวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
7. มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์
8. มีความสามารถในการบริหารทีม การสื่อสาร การโน้มน้าวและการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
9. มีเทคนิคในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์ (จ.นครปฐม)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบรรจุเบียร์ (จ.นครปฐม)
รายละเอียดงาน : • วางแผนและควบคุมการบรรจุเบียร์ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายในแผนการผลิต
• ควบคุมขั้นตอนการบรรจุเบียร์ เพื่อให้เบียร์ที่ผลิตได้นั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้
• ประสานงานกับ Warehouse เพื่อวางแผนการบรรจุให้สอดคล้องกับพื้นที่จัดเก็บ
• ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องจักรตามแผน Daily Preventive Maintenance
• ร่วมวางแผนกับฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง ในการทำ Preventive Maintenance เพื่อป้องกัน Breakdown และ Loss ของเครื่องจักร
• ร่วมวางแผนกับแผนกจัดซื้อในการจัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอ และสอดคล้องกับแผนการผลิตในแต่ละช่วงเวลา
• ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ในการขออนุญาตผลิตและซื้อเบียร์ให้ตรงตามแผนการผลิต
• จัดทำรายงานการผลิตและต้นทุนประจำเดือน ตลอดจนดูแลเรื่องการขออนุญาติผลิตและยอดภาษีประจำวันจากมิเตอร์หัวจ่าย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : 99 หมู่ 10 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 โทรศัพท์ :034-245600 โทรสารกลาง :034-245682 Website: http://www.singhabeverage.co.th
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(อาหาร),สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,สาขาเทคโนโลยีอาหาร,สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ,สาขาอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 6 ปีขึ้นไป
4. มีความเป็นผู้นำในการโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักวิเคราะห์การเงิน/เจ้าหน้าที่การเงิน
ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์การเงิน/เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดงาน : • จัดทำ Financial Model
• มีความเข้าใจในเรื่องการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) และการวิเคราะห์โครงการ (Project Evaluation)
• วิเคราะห์การลงทุน / ผลตอบแทน / ความคุ้นค่าในการลงทุน
• รวบรวมข้อมูลบริษัทที่จะเข้าลงทุน ข้อมูลอุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 3 อัตรา และ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง-ชาย อายุ 23-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. มีประสบการณ์ทางด้าน Investment Banking, สินเชื่อ, การวิเคราะห์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์ดี
5. มีทักษะการใช้งานโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักบัญชี อาวุโส
ตำแหน่งงาน : นักบัญชี อาวุโส
รายละเอียดงาน : 1. ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี
2. จัดสรรงาน และหน้าที่ของพนักงานการเงิน และบัญชีภายใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้และความสามารถ
3. ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน และอนุมัติในการเบิก-จ่ายตามอำนาจดำเนินการของบริษัท
4. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบรายการ สัญญา การออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี ภาระภาษี เอกสารการเบิก-จ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตรงกัน รวมถึงความถูกต้องของตัวเลขในการเบิก-จ่าย
5. ควบคุมตรวจสอบการเบิก-จ่ายของบริษัทให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดในแต่ละปี
6. ตรวจข้อมูลทางบัญชี และบันทึกทางการเงินต่างๆ ที่บันทึกไว้ในระบบบัญชีเช่น บัญชีประจำวัน หรือบัญชีรายวัน เพื่อให้เชื่อแน่ว่าการบันทึกจำนวนเงิน และรายการต่างๆ ลงสมุดบัญชีในระบบงานเป็นไปโดยถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้เป็นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนรายการต่างๆ จากบัญชีรายวันไปลงบัญชีแยกประเภท
8. ตรวจสอบรายการในบัญชีรายวัน และบัญชีแยกประเภทกับใบเสร็จจ่ายเงินสด ใบเสร็จซื้อของและใบเสร็จแสดงค่าใช้จ่าย ตรวจสอบรายการสิ่งของ ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน
9. วิเคราะห์บันทึกต้นทุน ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอของทรัพย์สิน และค่าโสหุ้ยเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนของสินค้า และบริการจากงบการเงินที่พนักงานบัญชีปิดทุกสิ้นเดือน
10. จัดทำรายงานภาษีอากรและการคำนวณภาษีของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อนำส่งต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตามกำหนดเวลา
11. จัดทำบัญชี และการปิดบัญชีของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
12. จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ ของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมวิเคราะห์/หาสาเหตุของรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
13. จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบรายงานทางการเงินและการบริหารของการดำเนินงานของกิจการในแต่ละเดือนนำเสนอผู้บริหารให้พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวิธีการที่จะทำให้กิจการได้รับผลประโยชน์สูงสุด
14. จัดทำงบประมาณปรจำปี/งบประมาณระหว่างปีของบริษัทเพื่อนำเสนอให้ฝ่ายบริหารจัดการอนุมัติ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี,ปริญญาโท / สูงกว่า สาขาการบัญชี, บัญชีธุรกิจ วิชาเอกบัญชี
2. เพศหญิง/ชาย อายุ 27 ถึง 35 ปี
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงินในระดับตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นอย่างดี
5. มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชี และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี
6. วางแผนภาษี ควบคุม และตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษี และแบบยื่นภาษีต่างๆ ของบริษัท
7. สามารถควบคุมและบริหารงานด้านบัญชีให้สำเร็จลุล่วงได้
8. มีทักษะในการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอได้หลากหลายสำหรับการนำไปใช้ในการตัดสินใจ และรวดเร็วตามความต้องการของผู้บริหาร
9. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของธุรกิจโรงไฟฟ้า / ไอน้ำหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และเป็นธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิประโยชน์การลงทุนจาก BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. หากขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักบัญชี (หญิง)
ตำแหน่งงาน : นักบัญชี (หญิง)
รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติงานด้านเงินมัดจำภาษีน้ำเบียร์, การขอคืนภาษีสรรพสามิต
2. ปฏิบัติงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ปฏิบัติงานระบบต้นทุนการผลิตเบียร์
4. ปฏิบัติงานค่าตรวจค่าใช้จ่าย Non Stock
5. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
จังหวัด : นครปฐม
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2. เพศหญิง อายุ 22 ถึง 26 ปี
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 0 - 2 ปี
4. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นอย่างดี
5. มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชี และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ssistant Manager ร้านอาหาร EST.33 (สาขา The Nine พระราม9)
ตำแหน่งงาน : ssistant Manager ร้านอาหาร EST.33 (สาขา The Nine พระราม9)
รายละเอียดงาน : • บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• ดูแลจัดการงานเอกสารทั้งส่วนงานบริการและครัว
• ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาให้เป็นไปตามระเบียบของร้าน
• อบรม สอนงาน และให้คำแนะนำแก่พนักงาน
• ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการร้านได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : านเอส33 (EST.33) สาขาเดอะไนน์ พระราม9 ชั้น 1
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 28 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์บริหารจัดการร้านอาหาร 1-2 ปี
3. มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
4. สามารถวางแผนและควบคุมการทำงานในร้านได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Assistant Brand Manager
ตำแหน่งงาน : Assistant Brand Manager
รายละเอียดงาน : • ประสานงานกับผู้จัดการร้านและดำเนินการด้านสื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ Farm Design
• รวบรวมยอดขายและการใช้งบประมาณการโฆษณา เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด
• กระตุ้นและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
• ปฏิบัติงานแทน Brand Manager ตามที่ได้รับมอบหมาย


อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กทม.
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ดุสิต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. เพศหญิง อายุ 23 - 26 ปี
3. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ internet ได้ดี
4. สามารถสื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
5. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา


, หางานอุดร , หางานอุทัยธานี , หางานอุบล , หางานโรงงานระยอง , หางานแพร่ , หางานพ่อครัวหัวหิน , หางานพะเยา , หางานรถเช่า , หางานขอนแก่น , หางานคลอง10


อื่นๆ
  ความสวย ความงาม
  รีวิวเครื่องสำอาง
  แต่งหน้า
  ทรงผม
  ทำเล็บ
  เสื้อผ้าแฟชั่น
  ความรัก
  ดูดวง
  กินเที่ยว
  วาไรตี้
  ข่าวใหม่
  ข่าวดารา
  ท่องเที่ยว
  สถานที่ท่องเที่ยว
  การเดินทาง
  รีวิวโรงแรม
  ดวง
  รีวิวอาหาร
  รีวิวร้านอาหาร
© copyright 2004-2019 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ