เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )บริษัท : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
รายละเอียดบริษัท :
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน ) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่น ๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังนี้
สวัสดิการ : โบนัสปีละ 2 ครั้ง
ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน
ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท
เครื่องแบบพนักงาน
ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน
เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
เงินช่วยเหลือต่างๆ
ที่พัก
หมายเหตุ สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายบริษัทนั้นๆ
วิธีการสมัคร : สามารถสมัครด้วยตนเองที่ อาคารสำนักงานตามที่อยู่ด้านล่าง เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รอบเช้า เวลา 10.00 น.-11.00 น. รอบบ่าย 13.00 น.-16.00 น.
ติดต่อ : แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร : 02-620-7219, 02-620-7223, 02-620-7236
แฟกส์ : 02-6207000
ที่อยู่ : เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์ : http://www.mbk-center.co.th

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลและจัดเก็บเอกสารเข้า - ออก ของฝ่ายทั้งหมด
2. รวบรวมเอกสารและรายงานประจำเดือนของฝ่ายเพื่อนำส่งผู้บังคับบัญชา
3. รับโทรศัพท์ และติดต่อโทรศัพท์ให้กับผอ. ฝ่าย
4. เบิกอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ให้บุคคลากรภายในฝ่าย
5. เป็นเลขาในที่ประชุมของฝ่ายและจัดทำรายงานการประชุม
6. จัดพิมพ์เอกสารของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลภายในและภายนอกที่มาติดต่องานภายในฝ่าย
8. สรุปรายรับ-รายจ่ายของฝ่าย
9. จัดทำสรุปสถิติคดีที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ (ในกรณีฝ่ายปฏิบัติการ)
10. KPI ของฝ่ายและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง บุคลิกภาพดี / อายุตั้งแต่ 21-30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้
4. มีทักษะการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

สถาปนิก (โครงการ)
ตำแหน่งงาน : สถาปนิก (โครงการ)
รายละเอียดงาน : - สรุปเปรียบเทียบเสนอราคางานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมประมูลโครงการ
- รวบรวมแผนงานของผู้รับจ้างโครงการ พร้อมตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อใช้ในการควบ
คุมงาน
- ควบคุมงานโครงการให้เสร็จตามระยะเวลาในแผนงานโครงการ และได้คุณภาพ
มาตรฐานการก่อสร้าง
- ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเปลี่ยนแปลง และควบคุมให้ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบ
ประมาณของโครงการ
- ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของงวดงานที่ผู้รับจ้างเสนอกับสัญญาว่าจ้าง และ
งานเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
- จัดทำเรื่องเบิกวัสดุอุปกรณ์ที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาให้แก่งานโครงการ
- รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง ของงานโครงการ
- ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอคืนเงินประกันที่ผู้รับจ้างเสนอ
- รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตเปิดใช้พื้นที่ ของงานโครงการที่ดำเนินการ
ก่อสร้างเสร็จแล้ว
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานออกแบบ และเขียนแบบ ฯลฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : MBK-CENTER
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม
3. ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านงานออกแบบ หรือควบคุมงาน
4. มีความสามารถประมาณราคาในเบื้องต้น, เสนอข้อคิดเห็นในด้านแนวคิดการออกแบบ, วางแผน
5. ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Autocad, Sketch Up, Photo Shop, MicroSoft Office
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. หากมีความรู้ / ประสบการณ์ด้าน Landscape และ Interior จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ
รายละเอียดงาน : • ดูแลการรับชำระเงินบมจ.เอ็ม บี เคและบริษัทในเครือ,สรุปการรับเงินประจำวันเสนอผู้บริหาร
• สรุปงบกระแสเงินเข้า / กระแสเงินออก
• เปิดบัญชีบมจ.เอ็ม บี เค และบริษัทในเครือ,ติดตามการยืนยันยอดบัญชีและตามรายการเดินบัญชี บัญชีกระแสรายวัน
• ตรวจสอบการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย, และเงินประกันความเสียหายจากการเช่าพื้นที่งานนิทรรศการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : MBK CENTER
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-25 ปี
2. ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน)
3. มีความรู้ด้านการรับเงิน
4. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ PC และ AS / 400 ได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการฝ่ายขายในธุรกิจกอล์ฟและโรงแรม(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายในธุรกิจกอล์ฟและโรงแรม(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : ผู้จัดการฝ่ายขาย
- วางแผนกลยุทธ์ด้านการขาย บริหารทีมขาย และการบรหารลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา : ปริญญาตรี. สาขาการตลาดและการขายหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการณ์ด้านบริหารการตลาดและการขายในธุรกิจกอล์ฟ และโรงแรม 5 ปี ขึ้นไป
3. ทักษะในงาน : สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี,
4. ความสามารถ : การวางแผนกลยุทธ์, การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์, ภาวะผู้นำ
5. ติดต่อ : คุณณัฏฐ์วรินท์ จรูญรัตน์ โทร : 076-321-929-34 ต่อ 1431-1433
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สัญญาเช่าพื้นที่
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สัญญาเช่าพื้นที่
รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิในการจัดทำสัญญาและบันทึก- ข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าหรือการโอนสิทธิการเช่าพื้นที่ของอาคารให้เป็นไปโดยถูกต้อง
2. จัดทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าหรือการโอนสิทธิการเช่า แล้วติดต่อให้ผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิแล้วแต่กรณีลงนาม
3. นำเสนอสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ที่ผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิลงนามแล้วตามข้อ 2. ให้ผู้รับมอบอำนาจและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีชื่อระบุในสัญญาและบันทึกข้อตกลงลงนาม
4. ส่งต้นฉบับสัญญาฯ ที่ทุกฝ่ายลงนามแล้วให้ฝ่ายขายจัดเก็บและส่งสำเนาสัญญาฯ ให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ส่วนคู่ฉบับสัญญาส่งให้ผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิแล้วแต่กรณี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
2. ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี ขึ้นไป
3. ทักษะในงาน : มีทักษะในการเจรจาติดต่อประนีประนอมกับลูกค้าและรักในการให้บริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ(IT Support)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ(IT Support)
รายละเอียดงาน : 1. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งด้าน Hardware และ Software ทั้งภายในบริษัทและบริษัทในเครือ
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งปัญหาจากการใช้งานด้าน Hardware และ Software ทั้งภายในบริษัทและ บริษัทในเครือ
- ประสานงานกับบริษัทภายนอกในการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้เอง
2. ทำการ Maintenance เครื่องตามแผนงาน
- ทำ Maintenance เครื่องตามแผนงานที่ตั้งไว้ เพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี
3. ดูแล / ติดตั้ง Software เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
- ติดตั้ง Software ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ตามคำร้องขอ
- บันทึกข้อมูลลิขสิทธิ์ Software แต่ละเครื่องที่ได้ดำเนินการติดตั้ง
- ตรวจเช็ค Software ให้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามจริง ตามแผนที่กำหนด
4. จัดเก็บประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา : ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
2. ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้พื้นฐานด้าน Hardware/software , มีความรู้ทางด้านการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
3. ทักษะในงาน : มีความรู้ในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ , มีความรู้เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware/Software, มีทักษะในการสื่อสาร อบรมให้ความรู้ทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ได้ดีมาก
4. คุณสมบัติส่วนบุคคล : มีความสามารถในการเรียนรู้ , มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย , มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. เพศ : หญิง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการสรรหาและว่าจ้าง
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการสรรหาและว่าจ้าง
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือก ผู้สมัครในตำแหน่งงานว่างตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งบริษัทฯ MBK และบริษัทในเครือ ด้วยการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงาน ดำเนินงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกระบวนการสรรหา คัดเลือก
- ช่วยคัดเลือกใบสมัคร นัดสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไปหรือตำแหน่งที่ ได้รับมอบหมาย
- จัดทำแฟ้มประวัติส่งให้ผจก.-ผจส.ผสลจ.ตรวจสอบก่อนจัดส่งให้ผบคท.และบันทึกประวัติพนักงานใหม่ลงระบบฐานข้อมูล
- ช่วยคัดเลือกช่องทางการสรรหา - ต่อรองราคาเบื้องต้นเพื่อจัดส่งผู้จัดการแผนก-ผู้จัดการอาวุโสสรรหาและว่าจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วย Create จัดทำ สื่อ ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป ในการสรรหาและว่าจ้าง
4. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
5. มีทักษะด้านวางแผนการสรรหา คัดเลือก การว่าจ้าง
6. มีทักษะในการสัมภาษณ์ การเจรจา การคัดเลือกใบสมัคร การติดต่อประสานงาน และทักษะในการใช้ Computer
7. สามารถใช้โปรแกรม Computer ได้ดี
8. สามารถรับแรงกดดันได้ดี มี Achievement และมี Service Mind สูง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Internal Audit (บัญชี)
ตำแหน่งงาน : Internal Audit (บัญชี)
รายละเอียดงาน : ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และร่วมจัดทำแนวทางการ
ตรวจสอบ
จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ
จัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ
ร่วมวิเคราะห์ประเมินผลข้อมูลที่ได้ เพื่อนำไปพิจารณาสู่ความถูกต้อง นอกจากนั้นมี
การสรุปผลการตรวจสอบ
นำเสนอข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการ
ตรวจสอบ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
2. ปริญญาตรีในสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์1-2 ปี ด้านการตรวจสอบภายใน
4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร โปรแกรมระบบ AS/400 หรือโปรแกรมทั่วไป
5. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (รับนักศึกษาจบใหม่)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (รับนักศึกษาจบใหม่)
รายละเอียดงาน : ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเตรียมออกใบแจ้ง หนี้ประจำเดือน
ดูแลการเรียกเก็บรายได้โดยออกใบแจ้งหนี้
ติดตามทวงถามเมื่อมีหนี้ค้างชำระ
ตรวจสอบการรับเงินรายได้ เงินมัดจำค่าเช่า รวมทั้งการรับเงินประกันต่างๆ ตามสัญญาเช่า
จัดทำสรุปรายงานการรับเงินระหว่างปีค่าภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และสรุปรายงานจ่ายคืนในกรณีชำระเกิน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ในสาขาการเงิน
3. มีประสบการณ์ด้านการเงินและสายงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี ขึ้นไป มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่สินเชื่อ รับนักศึกษาจบใหม่)
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความซื่อสัตย์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : รับใบขอซื้อจากฝ่ายต่างๆและบริษัทในเครือ คัดเลือกผู้ขายนำขึ้นทะเบียน vender list และสืบราคาสินค้าส่งขออนุมัติการสืบราคา และขออนุมัติเงินสดย่อย/เงินทดรอง จัดทำใบสั่งซื้อติดต่อผู้ขายและทำการสั่งซื้อ นัดผู้ขายส่งมอบสินค้าและบันทึกรายละเอียดสั่งซื้อ จัดเก็บสำเนาใบสั่งซื้อตามฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า
2. ประสบการณ์ทำงาน 2ปีขึ้นไป
3. ทักษะในงาน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. ซื่อสัตย์ มีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอสมควร มีไหวพริบ ขยัน อดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ
รายละเอียดงาน : - พัฒนาระบบงานของบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000
- ดูแลการจัดทำเอกสารในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000
- ตรวจติดตามคุณภาพภายใน และตรวจติดตาม เพื่อกำกับดูแลระบบงานบริษัทในเครือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22- 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการเจรจา
4. มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรอาวุโส (อาคาร)
ตำแหน่งงาน : วิศวกรอาวุโส (อาคาร)
รายละเอียดงาน : 1. สรุปเปรียบเทียบเสนอราคางานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมประมูลโครงการ
2. รวบรวมแผนงานของผู้รับจ้างโครงการ พร้อมตรวจสอบ เบื้องต้น เพื่อใช้ในการควบคุมงาน
3. ควบคุมงานโครงการให้เสร็จตามระยะเวลาในแผนงานโครงการ และได้คุณภาพตามมาตรฐานการก่อสร้าง
4. ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับงานเปลี่ยนแปลง และควบคุมให้ค่าใช้จ่ายอยู่ในงบประมาณของโครงการ
5. ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของงวดงานที่ผู้รับจ้างเสนอกับผลงานที่ทำได้จริง
6. ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของงวดงานที่ผู้รับจ้างเสนอกับสัญญาว่าจ้าง และงานเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
7. จัดทำเรื่องเบิกวัสดุอุปกรณ์ที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาให้แก่งานโครงการ
8. ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอคืนเงินประกันที่ผู้รับจ้างเสนอ
9. รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง ของงานโครงการ
10. รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตเปิดใช้พื้นที่ ของงานโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว
11. รายงานความคืบหน้า แจ้งผลกระทบและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานของฝ่ายต่อผู้บังคับบัญชา
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล /ด้านสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในการทำงานด้านออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ประสานงานได้ดี
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เช่าพื้นที่สำนักงาน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เช่าพื้นที่สำนักงาน
รายละเอียดงาน : รับข้อมูลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการจะเช่าพื้นที่ ภายใต้
เงื่อนไข, ระเบียบ, กฎเกณฑ์,ข้อกำหนด, ข้อบังคับ, และนโยบายของบริษัทฯ
จัดเตรียมรายละเอียดเงื่อนไขการเช่าพื้นที่, การชำระเงิน
แจ้งรายละเอียดการเช่าพื้นที่ให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
จัดทำสรุปรายได้ประจำเดือนของแผนกเช่าพื้นที่และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ
หมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 - 30ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 2 - 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ (สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้)
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารภายในองค์กร
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสื่อสารภายในองค์กร
รายละเอียดงาน : - สร้างสรรค์แผนงาน, โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท ห้าง ร้าน
และผู้ประกอบการภายในศูนย์ฯ รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ
- ออกแบบ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ วารสารภายใน บอร์ดประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ และบนระบบIntranet
- ดูแล รับผิดชอบ และประสานงานในการขออนุญาตทำกิจกรรมพิเศษของบริษัทฯ ร้านค้าภายในศูนย์ฯ และลูกค้าภายนอก
- รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท ฯ บริษัท ในเครือและธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากสื่อต่าง ๆ เพื่อนำมาเผยแพร่ภายในองค์กร
- ถ่ายภาพงานกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในสาขาเกียวข้องกับบริษัทฯ
4. มีทักษะในการเขียนแผนงานประชาสัมพันธ์
5. มีทักษะในการถ่ายภาพ,ถ่าย VDO
6. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการบริการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการบริการ
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
รับผิดชอบงานจัดเอกสาร / พิมพ์งานเอกสาร / ควบคุมทะเบียนการรับงานของฝ่าย
จดบันทึกรายงานการประชุม
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. มีทักษะการเจรจา และประสานงาน
4. มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปีขึ้นไป
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : 1. งานระบบเครือข่าย
2. งานดูแลระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้งาน
3. งานดูแลซอฟแวร์และแอพพลิเคชันทางด้านคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้งาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้พื้นฐานด้าน Hardware, Software,ระบบNetworkและ การใชงานInternetและEmail
4. มีความรู้ทางด้านการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป, มีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบฐานข้อมูล
5. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. มีประสบการณ์ 0 - 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
7. ติดต่อ : คุณณัฏฐ์วรินท์ จรูญรัตน์ โทร : 076-321-929-34 ต่อ 1431-1433
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า
รายละเอียดงาน : - ดูแลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการลูกค้า ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- แนะนำและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
- รายงานปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อหาวิธีการแก้ไข
และรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ในการดำเนินงานของแผนกบริการลูกค้าต่อผู้บังคับบัญชา
- จัดตารางการทำงานของจนท.ในแผนกบริการลูกค้า ให้เป็นไปตามความเหมาะสม
- ปฏิบัติงานตามนโยบายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ด้านที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 1 - 3 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (งานด้านการให้บริการลูกค้า และการต้อนรับ)
4. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ทักษะการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , รักงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกำกับและดูแลการปฏิบัติการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกำกับและดูแลการปฏิบัติการ
รายละเอียดงาน : - สอบทานความถูกต้องของเอกสาร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ที่กำหนดโดยหน่วยงานด้านกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน และจัดส่งให้หน่วยงานดังกล่าว
- สอบทานความถูกต้องของรายงานสารสนเทศ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาก่อนส่งรายงานสารสนเทศให้กับสำนักงานกลต. และตลท. กรณีที่บริษัท หรือบริษัทในกลุ่มเข้าทำรายการต่างๆ
- สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของการส่งเอกสารและการรายงานสารสนเทศที่ส่งให้กับ สำนักงาน กลต.และตลท.
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 - 3 ปี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในด้านการกำกับและดูแลการปฏิบัติการ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ ประกาศ
4. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงานได้ดี
5. มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. WORD, EXCEL, POWERPOINT
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาด
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาด
รายละเอียดงาน : - กำหนดแผนงานส่งเสริมการขายของศูนย์การค้า
- ควบคุมการดำเนินการให้เป้นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้
- รายงานการแผนงานและผลการดำเนินการแล้วต่อผู้บังคับบัญชา
- ควบคุมดูแลงาน Website ของศูนยบ์การค้า
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปด้วยดี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารจัดการ สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ 3 ปี ในงานด้านส่งเสริมการขาย
4. มีความรู้ด้านสื่อโฆษณา การจัดงานกิจกรรมประเภท Belowthe line การดูแล Website
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ กว้างขวาง ประสานงานได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกกิจกรรมองค์กร CSR
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกกิจกรรมองค์กร CSR
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกกิจกรรมสัมพันธ์ให้เป็นไปตามนโยบายอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ดูแลและควบคุมการดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯหรือบริษัทในเครือเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน
ได้ทราบตามที่ได้รับอนุมัติงบฯ
3. ดูแลและควบคุมการดำเนินงานร่วมจัดงาน/ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน
และภาพพจน์ที่ดีขององค์กรในการร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
4. ดูแลและควบคุมการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการเช่นกทม.,สน.ปทุมวัน, สำนักงานเขตปทุมวัน และอื่นๆ
5. ดูแลและควบคุมการดำเนินการจัดหาหน่วยงานเอกชนผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
และประหยัดงบประมาณของบริษัท ฯ
6. ดูแลและควบคุมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับฝ่ายอื่นในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น บูธรับสมัครงาน
บูธการตลาด , การประชุมผู้ถือหุ้น , งานเปิดตัวบริษัทในเครือ ฯลฯ
7. รับผิดชอบดูแลการผลิตสื่อเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่โครงการ / กิจกรรมที่จัดทำ
8. แนะนำและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน
9. ปฏิบัติตามนโยบาย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10. วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา : ปริญญาตรี
2. ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะในงาน : มีทักษะในการเสนอแผนงาน / โครงการ ตลอดจนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์
4. คุณสมบัติส่วนบุคคล :มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก / ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริหารจัดการหนี้ )(ประจำบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด )
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก / ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์และบริหารจัดการหนี้ )(ประจำบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด )
รายละเอียดงาน : - ดูแลเรื่องการติดตามการรับชำระหนี้ของพอร์ตสิเชื่อ
- จัดทำ/ทบทวนรายงานสรุปประจำงวดเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- ให้บริการกับลูกค้าสินเชื่อ ต่อจากฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ภายหลังจากมีการเบิกจ่ายเงินกู้เสร็จแล้ว
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปิดวงเงินกู้และทำนิติกรรมปลอดจำนอง / ขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี นิติศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ในสายงานสินเชื่อ และ/หรือ ขั้นต่ำ 5 ปีในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับระดับผู้ช่วยผู้จัดการ
4. มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปี ในสายงานสินเชื่อ และ/หรือ ขั้นต่ำ 7 ปีในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับระดับผู้จัดการ
5. มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
7. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น
ตำแหน่งงาน : พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น
รายละเอียดงาน : รับสมัครพนักงานประจำร้านอาหาร ประจำที่ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค
- พนักงานบริการ
- แคชเชียร์
- ครัวญี่ปุ่น
อัตรา : จำนวนมาก ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/ หญิง
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. มีความรับผิดชอบในการทำงาน
6. มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี ประจำบริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี ประจำบริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด
รายละเอียดงาน : 1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับ
แนวทางการดำเนินงานของบริษัท
2. ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
3. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
4. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย
และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ตรงกัน
5. ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณ
ที่วางไว้
6. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
2. ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการเงิน
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับ นโยบายของบริษัทฯ รวมถึง ดูแล ตรวจสอบ งานด้านการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารยอดขาย การบริหารจัดการสื่อโฆษณา และการบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งช่วยบริหารจัดการในส่วนงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์,การวางแผนเชิงกลยุทธ์
5. ทักษะการเจรจาทางธุรกิจ,
6. ทักษะในการสื่อสารภาษาได้ดี
7. ความเป็นผู้นำ
8. ติดต่อ : คุณณัฏฐ์วรินท์ จรูญรัตน์ โทร : 076-321-929-34 ต่อ 1431-1432
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ประจำบริษัทเอ็มบีเค การันตี จำกัด)
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ประจำบริษัทเอ็มบีเค การันตี จำกัด)
รายละเอียดงาน : 1) บริหารจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะการชำระปกติและรักษาสิทธิทางกฎหมายของบริษัทอย่างครบถ้วน
2) จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุดและเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจรจาตกลงกับลูกหนี้ โดยแผนดังกล่าวต้องสามารถนำมาปฏิบัติและเขียนเป็นเงื่อนไขในสัญญาได้ตามกฎหมาย
3) วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมและนำเสนอแผนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
4) ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงรายละเอียดและการดำเนินงานตามแผนฯ รวมทั้งกรอบระยะเวลาที่ต้องใช้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนได้
5) ดูแลทรัพย์สินหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด รวมทั้งจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี)
6) จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในสำหรับความรู้เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ 6 เดือน
7) ดูแลการจัดทำรายงานการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นำเสนอต่อผู้บริหารรายเดือนหรือตามระยะเวลาที่กำหนด
8) ประสานงานเพื่อให้เกิดการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่น การออกหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ การดำเนินขั้นตอนยื่นเรื่องฟ้องร้อง บังคับจำนอง เป็นต้น เพื่อรักษาสิทธิ์ตามกฎหมายที่มีของบริษัท รวมทั้งให้เกิดความเสียงหายต่อมูลหนี้และหลักประกันน้อยที่สุด
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา : ปริญญาตรี-โท สาขาอสังหาริมทรัพย์, บริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี, วิศวกรรม, สถาปัตย์ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปี ในสายงานสินเชื่อ และ/หรือ ขั้นต่ำ 7 ปีในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะในงาน : มีประสบการณ์โดยตรงจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ความสามารถในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกปรับอากาศ
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกปรับอากาศ
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี
2. จัดทำงบประมาณประจำปี
3. จัดทำงบประมาณงานโครงการ
4. ควบคุมดูแลงานโครงการ
5. กำกับดูแลงานซ่อมบำรุงบริษัทในเครือ
การประสานงาน หรือ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งงาน หรือบุคคลอื่นทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

ภายใน
1. ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ภายในฝ่าย
2. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ โดยเฉพาะฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการ และฝ่ายโครงการ , ธุรการ , บัญชี , การเงิน
3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯอื่นที่เป็นธุรกิจในเครือ


ภายนอก
1. ผู้เช่า
2. ผู้ขายสินค้าหรือผู้รับเหมา
3. หน่วยงานราชการ เช่น กรมอนุรักษ์พลังงาน
4. หน่วยงานอื่นๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา : การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
2. ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์ด้านการบริหาร การจัดการ งานระบบปรับอากาศ
3. ทักษะในงาน : มีความรู้ด้านงานระบบปรับอากาศ และการบริหาร การจัดการ การเป็นผู้นำ
4. สามารถสมัครด้วยตนเองที่ อาคารสำนักงานตามที่อยู่ด้านล่าง เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รอบเช้า เวลา 10.00 น.-11.00 น. รอบบ่าย 13.00 น.-16.00 น.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำที่บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จำกัด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำที่บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จำกัด
รายละเอียดงาน : รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุม ดูแลบัญชีต้นทุนของบริษัททั้งในส่วนสนามกอล์ฟและคลับเฮ้าส์
- กำกับและดูแล ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องสินค้าคงเหลือและคลังสินค้า
- วิเคราะห์กำไรขั้นต้น ของบริษัทแยกตามประเภทการให้บริการ เช่น รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รายได้จากการขายสินค้า
- ควบคุม ดูแลบัญชีสินทรัพย์ถาวรและการคิดค่าเสื่อมราคาของบริษัท
- จัดทำรายวันทั่วไป หรือรายการปรับปรุงบัญชี
อัตรา : หลายอัตรา ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จำกัด
จังหวัด : ปทุมธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
2. ประสบการทำงาน: 0-3 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะในงาน: มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์และภาษีอากร
4. คุณสมบัติส่วนบุคลล: มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ติดต่อ : คุณอรนุช สุวรรณเนตร โทร : 02-501-2146
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

GUEST SERVICE OFFICE(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต
ตำแหน่งงาน : GUEST SERVICE OFFICE(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต
รายละเอียดงาน : ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรม พาไปห้องพักของแขก และคอยให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย หรือหญิง วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมหรืองานบริการลูกค้า 1 ปีขึ้นไป
3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4. รักงานบริการ
5. บุคลิกดี
6. มีทัศนคติที่ดี
7. ขยัน, ซื่อสัตย์, อดทน
8. ติดต่อ : คุณณัฏฐ์วรินท์ จรูญรัตน์ โทร : 076-321-929-34 ต่อ 1431-1433
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชี(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี(Loch Palm Golf Club จ.ภูเก็ต)
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการบันทึกเอกสารบัญชีเจ้าหนึ้ ลูกหนี้ ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดเก็บเอกสารทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และจัดทำรายงานภาษี
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด : ภูเก็ต
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย หรือหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Word Excel
4. คุณสมบัติส่วนบุคล: ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, การทำงานเป็นทีม, ความคิดเชิงบวก
5. ติดต่อ : คุณณัฏฐ์วรินท์ จรูญรัตน์ โทร : 076-321-929-34 ต่อ 1431-1433
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกบริการพื้นที่ส่วนกลาง
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกบริการพื้นที่ส่วนกลาง
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1 จัดทำงบประมาณและงานโครงการประจำปี ของแผนกฯ
1.2 ดูแลงานว่าจ้างผู้รับเหมาในงานที่เกี่ยวเนื่องกับแผนกฯ ตั้งแต่ ออก PR จนถึงการเข้าร่วมต่อรองราคา เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมา
1.3 ดูแล ควบคุมการให้บริการของบริษัทรับจ้างเหมาทำความสะอาดให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งในส่วนของตัวอาคาร รวมถึงประสานงานกับบริษัทนั้นๆ ในกรณีที่มีเหตุไม่เป็นไปตามสัญญา
1.4 ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมาทำความสะอาด ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาจ้าง
1.5 ดูแล ควบคุมการให้บริการสุขอนามัยภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติเป็นไปตามสัญญาจ้าง รวมถึงประสานงานกับบริษัทนั้นๆ ในกรณีที่มีเหตุไม่เป็นไปตามสัญญา
1.6 ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมางานให้บริการสุขอนามัยภัณฑ์ ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาจ้าง
1.7 ตรวจสอบห้องพักขยะให้อยู่ในสภาพที่สะอาด สมบูรณ์
1.8 ประสานงานกับเขตปทุมวันเกี่ยวกับการให้บริการงานจัดเก็บขยะ
1.9 ดูแล ควบคุมการให้บริการเครื่องลดปริมาณกลิ่นให้เป็นไปตามสัญญา รวมถึงตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บเงิน ตามสัญญา
1.10 ดูแล ควบคุมการให้บริการของบริษัทรับจ้างเหมางาน ไม้ประดับ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
1.11 ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมางานไม้ประดับ ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญาจ้าง
1.12 ตรวจสอบการประเมินค่าทำความสะอาดพื้นที่ กรณีมีความสกปรกเกิดขึ้นเกินกว่าปกติ ภายหลังจากการจัดงานต่างๆ จากนั้นส่งต่อไปยังฝ่ายต้นเรื่องเพื่อเรียกเก็บค่าเสียหายต่อไป
1.13 ดูแล ควบคุมการกำจัดแมลงของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามสัญญา
1.14 ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริษัทรับจ้างเหมางานกำจัดแมลง ตรวจสอบการตรวจรับมอบงานที่เรียกเก็บค่าบริการตามสัญญา
1.15 สรุป รวบรวมข้อมูลดัชนีชี้วัดของแผนกฯ
1.16 ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
2. ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี ในระดับบังคับบัญชา
3. ทักษะในงาน : มีทักษะในการให้คำปรึกษา มีทักษะในการควบคุมดูแลผู้รับเหมา มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
4. คุณสมบัติส่วนบุคคล : รักความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกการตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาด (สนามกอล์ฟ ปทุมธานี)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกการตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาด (สนามกอล์ฟ ปทุมธานี)
รายละเอียดงาน : ร่วมวางแผนการตลาด ตลอดจนดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาป.ตรี ด้านบริหารจัดการ สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ ด้านการจัดทำ Promotion, การจัด ทำงาน Print Ads, ในธุรกิจศูนย์การค้า, FMCG, Hyper Market, Tele Communication เป็นต้น
4. มีความรู้ด้านตลาด คอมพิวเตอร์ Internet ,Program Illustrator และ Website จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ความคิดสร้างสรร คิดในเชิงบวก กล้าคิดกล้าแสดงออก
6. มีทักษะทางด้านการเขียนสื่อ เช่น Megazine และงานโฆษณา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติการ ( Internal Audit)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติการ ( Internal Audit)
รายละเอียดงาน : 1. ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ
2. จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องเข้าทำการตรวจสอบ
3. ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
4. ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบ
5. จัดทำเอกสารสรุปสิ่งที่ตรวจพบ และรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ
6. ร่วมวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความถูกต้อง ความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ
7. สรุปผลการตรวจสอบโดยนำเสนอข้อสังเกตุ และข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ
8. จัดทำคู่มือการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
9. ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่เห็นชอบ
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป ในด้านการตรวจสอบภายใน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงาน โดยเฉพาะระบบที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือมีการใช้งานอยู่ หรือมีความรู้ด้านการตรวจสอบการบริหารจัดการ
4. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
5. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริการพื้นที่ส่วนกลาง
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการพื้นที่ส่วนกลาง
รายละเอียดงาน : - ดูแลให้บริการลูกค้าในศูนย์การค้า
- เก็บค่าใช้บริการต่างๆ ในศูนย์การค้า
- จัดเตรียมเอกสารตรวจรับมอบงาน เมื่อมีการวางบิลเรียกเก็บค่าบริการ
- จัดเตรียม/ตรวจสอบยอดใบแจ้งหนี้ก่อนการวางบิลเรียกเก็บค่าบริการให้เป็นไปตามสัญญา
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านเอกสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ด่วน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ด่วน
รายละเอียดงาน : 1. ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเตรียมใบแจ้งหนี้ประจำเดือน
2. ดูแลการเรียกเก็บรายได้โดยออกใบแจ้งหนี้
3. ติดตามทวงหนี้เมื่อมีหนี้ที่ค้างชำระ
4. ตรวจสอบการรับเงินรายได้ เงินมัดจำค่าเช่า รวมทั้งรับเงินประกันต่างๆ ตามสัญญาเช่า
5. จัดทำสรุปรายงานการรับเงินระหว่างปี ค่าภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และสรุปรายงานจ่ายคืนในกรณีชำระเกิน
6. จัดทำยื่นแบบภาษีดรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายประจำปี ต่อสำนักงานเขต
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
2. การศึกษา ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร
3. ประสบการณ์ 0-3 ปี
4. ทักษะในงาน มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
5. คุณสมบัติส่วนบุคคล มีความซื่อสัตย์ มีไหวพริบในการพูดโต้ตอบ มีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ธุรกิจประกันภัย)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ธุรกิจประกันภัย)
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบดูแลกรมธรรม์ประกันภัยของศูนย์การค้า
MBK และบริษัทในเครือ
- กำกับดูแลบริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาทำการตกแต่งอาคาร
หรือร้านค้าภายในศูนย์
- ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเมื่อมีเหตุ
- ประสานงานให้กับร้านค้าที่ได้รับความเสียหายจาก
ร้านค้า
- เสนอความคิดเห็นในการจัดทำกรมธรรม์ของบริษัทใน
แต่ละปี
- จัดเก็บกรมธรรม์ประเภทต่างๆ ของบริษัทในเครือ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ประจำตำแหน่ง และรถส่วนกลาง
ของบริษัท
- การประสานงาน หรือ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ตำแหน่งงาน หรือบุคคลอื่นทั้งภายใน และภายนอก
องค์กร
ภายใน
- กับผู้บริหารหรือพนักงานบางท่านที่ต้องการความช่วย
เหลือเรื่องของประกันภัย
ภายนอก
- บริษัทประกันภัย/บุคคลภายนอก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. The candidates invite to apply in person on Monday- Friday in morning at 10.00 - 11.00 AM.
2. and in afternoon at 13.00 - 16.00 PM. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. Interested candidates please send application letter with your resume stating full qualifications, experience, current as well as expected remuneration and a recent photograph to an e-mail address below.
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบุคคล
ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบุคคล
รายละเอียดงาน : ดูแลและเรียนรู้ ระบบงานภายในแผนก ระบบงานภายใน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช-ปวส-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มนุษย์สัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว ว่องไว ในการติดต่อประสานงาน มีใจรักงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานชั่วคราว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วนมาก
ตำแหน่งงาน : พนักงานชั่วคราว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วนมาก
รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบการต้อนรับผู้สมัคร, ตรวจแบบทดสอบ, การจองห้องสัมภาษณ์งาน และการโทรนัดสัมภาษณ์บางตำแหน่งงาน
- จัดทำ และจัดเก็บเอกสารงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบสัมภาษณ์งาน, แฟ้มประวัติพนักงาน, ใบสมัครงาน เป็นต้น
- การเตรียมเอกสาร, อุปกรณ์ในการจัดงาน Job fair และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หญิง อายุ ไม่เกิน 27 ปี
2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)
รายละเอียดงาน : - เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับทั้งในและนอกสถานที่
- ดูแลรับผิดชอบเอกสารการเงินด้านรับ
- ติดต่อประสานงานลูกค้า
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงิน หรือการบัญชี
2. ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
4. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
5. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. มีใจรักในงานบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานขับรถ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)
ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)
รายละเอียดงาน : - พนักงานขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
- ดูแลการรับรถยนต์จากผู้ขาย
- ดูแลการปล่อยรถยนต์ให้กับลูกค้า
- ดูแลการจัดลำดับรถยนต์ในคลังสินค้า
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
2. สามารถขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้
3. มีใบอนุญาตในการขับรถยนต์
4. มีใบอนุญาตในการขับรถจักรยานยนต์
5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
6. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
7. เป็นผู้ทีปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยของบริษัท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบสภาพรถยนต์
- ประเมินสภาพรถยนต์และพิจารณาเกรดรถยนต์
- วิเคราะห์สภาพความเสียหาย
- บันทึกทรัพย์สินที่ติดมากับรถยนต์
- หากสามารถซ่อมแซมรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
อัตรา : 5 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 8,500-10,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านช่างยนต์
2. มีประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพ ซ่อมแซม รถยนต์
3. สามารถวิเคราะห์สภาพความเสียหายของรถยนต์
4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
5. มีบุคลิกภาพ และมนษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
6. เป็นผู้ทีปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยของบริษัท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงาน Part Time (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)
ตำแหน่งงาน : พนักงาน Part Time (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)
รายละเอียดงาน : - งาน Part Time
- จัดทำแฟ้มประวัติรถยนต์
- จัดลำดับภาพถ่ายรถยนต์ในระบบประมูลรถยนต์
- ประสานงานลูกค้า
- ค่าแรงวันละ 250 บาท
- ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
- ติดต่อ 02-3992299 ต่อ 301,605 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอย
2. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
3. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. รับค่าแรงเป็นรายวัน โดยรับเป็นเงินสด ทุกวันสุดท้ายของสัปดาห์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบริการ (ศูนย์อาหารนานาชาติ MBK CENTER)
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการ (ศูนย์อาหารนานาชาติ MBK CENTER)
รายละเอียดงาน : ในบริการลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์อาหารนานาชาติ MBK CENTER
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. ระดับการศึกษาม.6 ไม่จำกัดสาขา
3. รักงานบริการ มีความอดทน และสามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย (ฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติการ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย (ฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติการ)
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลตารางนัดหมายให้กับผู้อำนวยการฝ่ายต้นสังกัด
2. ติดต่อประสานงานด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. รับ - ส่ง ตลอดจนติดตามเอกสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. จัดพิมพ์และจัดเก็บเอกสารของฝ่าย
5. จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิงบุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขา การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในงานธุรการ งานเลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี ตลอดจนเครื่องใช้สำนักงานทั่วไป
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดงาน : - ดูแลการรับวางบิล,การทำใบสำคัญจ่าย,การติดตามเสนอลงนามในใบสำคัญจ่ายเช็ค,การจ่ายเช็ค,ตรวจสอบความถูกต้องในการจ่ายเช็ค,CONFIRMใบสำคัญจ่าย,สรุปการนำส่งภงด.2,3,53,สรุปภงด.1ก.,2ก.,สรุปภาระผูกพันธ์,สรุปเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี,เก็บใบสำคัญจ่ายเข้าแฟ้ม,ตรวจสอบกรณีขอเงินประกันผลงานคืน,สรุปKPI,คุมเงินทดรอง
- สรุปสถานะเงินทุกวันอังคาร,เก็บสำเนา VENDERเข้าแฟ้ม,ออกทะเบียนเช็คทุกสิ้นเดือนให้แผนกการรับเงินรับ
- ถามอัตรากู้เงินในกรณีที่บริษัทต้องการกู้เงินและถามอัตราฝากเงินในกรณีที่มีเงินคงเหลือในบัญชี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่เกิน 5 ปี
4. อาศัยอยู่ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)
ตำแหน่งงาน : Sales (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)
รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อประสานงานลูกค้าผู้ส่งมอบรถยนต์
2. ติดต่อประสานงานลูกค้าผู้ประมูลรถยนต์
3. วางแผนงานด้านการขายและการตลาด
4. ควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด
5. ดูแลการประมูลทั้งเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด
6. หากสามารถเป็นวิทยากรหรือโฆษกได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการขายหรือการตลาด
2. มีประสบการณ์ในการขายและการตลาด
3. มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานลูกค้า
4. สามารถวางแผนงานด้านการขายและการตลาด รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย
5. หากมีประสบการณ์ในด้านการติดต่อลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ หรือ เต๊นท์รถ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. หากมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรหรือโฆษก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
8. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
9. เป็นผู้ที่ประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของบริษัท
10. มียานพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตนเอง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พิธีกร/โฆษก (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)
ตำแหน่งงาน : พิธีกร/โฆษก (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)
รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมการประมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
2. เป็นพิธีกร/โฆษก ในการประมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
3. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างจังหวัดได้
4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
อัตรา : 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2. มีเทคนิคในการพูด บุคลิกภาพคล่องแคล่ว ร่าเริง แจ่มใส
3. มีใจรักในงานด้านการบริการและการขาย
4. หากมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรหรือโฆษก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
6. เป็นผู้ที่ประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของบริษัท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : 1.คิดและวางแผนการจัดกิจกรรมภายใน-ภายนอกเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร
2.ควบคุมงานกิจกรรมให้เป็นไปตามรูปแบบ
3.ประสานงาน เป็นพิธีกรในกิจกรรม
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. Male/ Female, age over 22 years old
2. Bachelor’s Degree in Communication Arts major Advertising, Mass Communication, Journalism & Publishing or related fields
3. News and article writing skill
4. Able to take photographs and VDO
5. Able to use graphic design program
6. Experienced in internal journal and event will be an advantage
7. Please fill source of job advertising
8. Interested person, please apply in person or send application letter with other related documents to the address below
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ Guest Relation (ด่วนมาก)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ Guest Relation (ด่วนมาก)
รายละเอียดงาน : ให้ข้อมูลกับลูกค้าในศูนย์ฯ อาทิ ข้อมูลร้านค้า ข้อมุลการเดินทาง หรือกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การค้า รวมทั้งสามารถแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และประเทศไทยเบื้องต้นได้ ตามจุดต่างๆ ในศูนย์การค้า
อัตรา : 12 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และถ้าสามารถสื่อสารได้ 3 ภาษาขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ( IT Audit)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ( IT Audit)
รายละเอียดงาน : ศึกษาและจัดทำรายละเอียดระบบงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ
ทดสอบโปรแกรมระบบงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
จัดทำกระดาษทำการ และรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ
ร่วมวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความถูกต้องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ
สรุปผลการตรวจสอบ โดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ
ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอที่เห็นชอบ
ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงาน 1 - 2 ปี ด้านการตรวจสอบภายใน
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบ AS/400 หรือโปรแกรมทั่วไป
4. มีบุคคิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่แผนกบริการร้านค้า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกบริการร้านค้า
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบบัตรพนักงานร้านค้า , บัตรนิทรรศการ , บัตรอนุญาตทำกิจกรรมพิเศษ , บัตรจอดรถยนต์ , บัตรจอดรถจักรยานยนต์
1.2 จัดทำใบส่งเงิน
1.3 จัดส่งงานของวศ.ที่ผู้เช่ามาชำระเงินให้ดำเนินการ
1.4 บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์
1.5 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการสรุป KRA และ สรุปความคืบหน้าของงานในทะเบียนรับงานของฝ่าย
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี ด้านการให้บริการ
3. ทักษะในงาน : มีทักษะในการให้คำปรึกษา มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, มีทักษะในการใช้งาน MS OFFICE (WORDS, EXCEL และ POWER POINT) มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
4. คุณสมบัติส่วนบุคคล : มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในด้านการบริการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตำแหน่งงาน : พนักงานรักษาความปลอดภัย
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับศูนย์การค้า
อัตรา : 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
3. บุคลิกภาพ และร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

IT Network Officer
ตำแหน่งงาน : IT Network Officer
รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานด้านข้อมูล และสารสนเทศ ในเครือข่าย
ใช้งานข้อมูล รวมทั้งสารสนเทศบนระบบเครือข่ายให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- กำหนดสิทธิในการใช้งาน และเข้าถึงสารสนเทศ ให้กับผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย
- สำรองข้อมูล (Backup) ในระบบเครือข่าย
2. ปรับปรุง ติดตั้ง พัฒนาระบบเครือข่าย ระบบงาน และสารสนเทศบนเครือข่าย
- ปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายทั้งเครือข่ายระยะใกล้ (Local Area Network)
เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network) Intranet และ Internet
- ช่วยวิเคราะห์ ปรับปรุง ระบบงานและระบบสารสนเทศในระบบเครือข่าย
- สนับสนุนการใช้งาน ระบบงาน และระบบสารสนเทศบนเครือข่าย ให้การฝึกอบรมพนักงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- ติดตั้งดูแลระบบปฎิบัติการสำหรับเครือข่าย รวมถึงระบบให้บริการสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
- ดูแล และจัดการ ระบบรักษาความปลอดภัยในเครื่อข่าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
3. ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาในเครือข่าย
- ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้ใช้งานเครือข่าย
4. ประสานงานร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม
5. ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบเครือข่าย เพื่อเป็นแนวในการวางแผนงาน และใช้ในการดำเนินงานขององค์กร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, การจัดการระบบสารสนเทศ หรือเทียบเท่า
2. ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี ในสาขาคอมพิวเตอร์
3. ทักษะในงาน : - สามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้ ระดับปานกลาง
4. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยี และศึกษางานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารร่วมกับบุคลากรได้เป็นอย่างดี
6. คุณสมบัติส่วนบุคคล : มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานแผนกบริการสำนักงาน (แม่บ้าน)
ตำแหน่งงาน : พนักงานแผนกบริการสำนักงาน (แม่บ้าน)
รายละเอียดงาน : ดูแลความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องดื่มให้ผู้บริหาร เจ้หน้าที่ พนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลความสะอาดห้องประชุม
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
2. การศึกษาป.4 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี
4. มีใจรักในงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Sales & Tour Operation Officer
ตำแหน่งงาน : Sales & Tour Operation Officer
รายละเอียดงาน : 1.ต้อนรับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมทั้งเสนอขายทัวร์ภายในประเทศ อาทิ วัดวัง ตลาดน้ำ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
2.สำรองบัตรโดยสารเครื่องบินและออกบัตรโดยสาร (สำหรับตำแหน่ง Ticketing )
3.ทำ Report ยอดการขาย
4.ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
5.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office , Power Point , Internet ได้ดี
4. มีทักษะในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้
5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีService minded
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (วิศวกรรมไฟฟ้า)
รายละเอียดงาน : 1. ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ

2. จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ

3. ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ

4. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ

5. จัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ

6. ร่วมวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความถูกต้อง ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ

7. สรุปผลการตรวจสอบ โดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ

8. ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่เห็นชอบ

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
3. ประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 3 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ Ms. Office, Auto CAD
5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริการพื้นที่ส่วนกลาง
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการพื้นที่ส่วนกลาง
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1 ดูแล ควบคุมและสั่งการให้ผู้รับเหมาทำความสะอาด ผู้รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภัณฑดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา
1.2 ตรวจตรา ดูแลความสะอาดทั่วไปของตัวอาคารทั้งภายในและภายนอก พื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ำ ลิฟท์ บันไดเลื่อนกระจก ลานจอดรถ ตลอดจนพื้นที่โดยรอบตัวอาคาร พร้อมสั่งการให้ผู้รับเหมาดำเนินการ หากพบความไม่เรียบร้อย
1.3 ควบคุม ดูแลและสั่งการให้ผู้รับเหมาไม้ประดับดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา
1.4 ควบคุมดูแลความสะอาดของห้องพักขยะ การเก็บขยะตลอดจนพฤติกรรมเก็บขยะของผู้รับเหมาและผู้เช่า1.5 ควบคุมการกำจัดแมลงภายในอาคารทั้งระบบ
1.6 ควบคุมดูแลพนักงานเก็บเงินห้องน้ำให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ
1.7 ควบคุมระบบการเก็บเงินห้องน้ำทั้งหมด
1.8 ควบคุมดูแลผู้รับเหมาที่บริษัทฯ ว่าจ้างในงานที่เกี่ยวเนื่องกับแผนก
1.9 จัดทำบันทึกเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาในงานของแผนกตน หรืออาจเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับแผนกอื่นๆ 1.10 ตรวจรับมอบงานเมื่อมีการส่งมอบงานจากผู้รับเหมา1.11 จัดทำบันทึกแจ้งงานเพื่อแจ้งผู้รับเหมาทำความสะอาด เมื่อมีการจัดงานต่างๆ ภายในบริเวณอาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
1.12 ประเมินค่าความเสียหายในกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นโดยผู้เช่าหรือการจัดงานต่างๆ ในส่วนของความสะอาด1.13 ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงาน : มีความรู้เรื่องไม้ประดับพอประมาณ มีประสบการณ์ในการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมางานบริการ
3. ทักษะในงาน : มีทักษะในการควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
4. คุณสมบัติส่วนบุคคล : มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ รักความสะอาด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบดูแลการผลิตข่าวสาร เพื่อเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายภายนอก โดยผ่านสื่อมวลชน/สื่ออื่นๆ
2. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข่าวสาร ภาพข่าวกิจกรรม และพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ไปยังสื่อมวลชน
3. ดำเนินการจัดทำแถลงข่าว/สัมภาษณ์พิเศษผู้บริษัทฯ ไปยังสื่อมวลชน
4. ตรวจข่าว วิเคราะห์ข่าว ประเมินสถานการณ์ข่าวประจำวันโดยตัดเก็บข่าวสำคัญ หรือข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ, ธุรกิจในเครือ, ธุรกิจคู่แข่ง
5. ติดต่อประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับสื่อมวลชนทุกแขนง
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสื่อมวลชน
7. ไปเยี่ยมสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง, วันปีใหม่และโอกาสอื่นๆ
8. รับผิดชอบดูแลการผลิตสื่อเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีขององค์กรสู่สาธารณชน
9. ติดต่อประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์โฆษณาองค์กรผ่านสื่อต่างๆ
10. ปฏิบัติตามนโยบายอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการดูแลสื่อมวลชน 1-3 ปี
4. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และความพิวเตอร์
5. มีทักษะความสามารถในด้านการเขียนเพื่อสื่อสาร
6. มีทักษะการวางแผน ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ธุรกิจประมูลรถยนต์ พื้นที่บางนา)
รายละเอียดงาน : - จัดทำรายการรถยนต์ที่ประมูล
- ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร สคบ.รถยนต์
- บันทึกข้อมูลรถยนต์ลงในระบบการบันทึกข้อมูล
- ดูแลเอกสารการขนย้ายรถยนต์
- ประสานงานด้านเอกสารกับคลังเก็บรถยนต์ในต่างจังหวัด
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 10,500-13,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการขายหรือการตลาด
2. มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานลูกค้า
3. หากมีประสบการณ์งานด้านการจัดทำเอกสาร สคบ. หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
5. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
6. เป็นผู้ที่ประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของบริษัท
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่า
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่า
รายละเอียดงาน : 1. รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่, การโอนสิทธิการเช่า, การยกเลิก, การติดต่ออายุการเช่า, การขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่, ประเภทกิจการ เพื่อนำเสนอ
2. เมื่อบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ลูกค้าเช่าพื้นที่แล้วดำเนินการจัดทำสัญญาจองเพื่อเช่า, ลิสสัญญา (รายละเอียดการเช่า) สำเนาแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานกับแผนกพัฒนาพื้นที่เพื่อดำเนินการวัดพื้นที่ร่วมกับลูกค้าและจัดทำแผนผัง
4. ติดต่อให้ลูกค้าชำระเงินมัดจำ, ค่าเช่าล่วงหน้า
บันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ AS/400
5. ตรวจสอบลูกค้าที่ครบกำหนดการเช่าในแต่ละเดือน
6. ติดตามแจ้งลูกค้าที่ครบกำหนดให้ดำเนินการต่ออายุการเช่า
7. จัดทำหนังสือแจ้งเงื่อนไขการเช่าพร้อมอัตราค่าเช่าฯ ตามที่ได้รับการอนุมัติ
8. จัดทำบันทึกเรื่องการยกเลิกการเช่าพื้นที่ แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
9. จัดทำรายงานสรุปรายได้ประจำเดือนของแผนกเช่าพื้นที่
10. รวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ครบกำหนดการเช่าและจัดพิมพ์รายงานเพื่อเสนอขออนุมัติการต่ออายุการสัญญาเช่าและปรับอัตราค่าเช่าประจำปี
11. ทำบันทึกแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆเช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่, การลดอัตราค่าเช่า, ลดพื้นที่เช่า, การเช็คภาระหนี้สิน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในการทำงาน 2 - 3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ (สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้)
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. The candidates invite to apply in person on Monday- Friday in morning at 10.00 - 11.00 AM.
7. and in afternoon at 13.00 - 16.00 PM. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

Programmer
ตำแหน่งงาน : Programmer
รายละเอียดงาน : 1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ หรือแก้ไขโปรแกรมเดิม ให้เป็นไปตามความต้องการ
2. Technology Hardware & Software

ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้ง Hardware & Software เพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่แล้ว และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต
ศึกษาวิธีเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาโปรแกรม หรือโปรแกรมพัฒนาใหม่ เพื่อนำมาใช้กับองค์กร
3. งานประจำวันต่างๆ

พัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์
สำรองข้อมูล ข้อมูลประจำวัน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
2. ประสบการณ์ทำงาน : 0 - 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ทางด้าน การเขียนโปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบในปัจจุบัน
4. มีความรู้ทางด้าน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ
5. มีความรู้ทางด้าน Network พอสมควร
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ และ Service mind
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
รายละเอียดงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1.ส่งเอกสารให้กับ กลต.และตลท. ตามระยะเวลาที่กำหนด
1.1 งบการเงินรายไตรมาศ และงบการเงินประจะปี
1.2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
1.3 รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

2. จัดทำและเสนอรายงานสารสนเทศต่อผู้บริหารก่อนส่งให้กับกลต.และตลท.กรณีที่บริษัทหรือบริษัทในเกลุ่มเข้าทำรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 รายการเกี่ยวโยงกัน
2.2 รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
2.3 การเพิ่มทุน-ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
2.4 การจ่ายเงินปันผลของบริษัท
2.5 การประชุมผู้ถือหุ้น
2.6 การจัดตั้งบริษัทใหม่หรือการเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น

3. ดำเนินการส่งเอกสาร และรายงานสารสนเทศ
3.1 กรณีที่เป็นงบการเงิน แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ส่งโดยเอกสารต้นฉบับ และสำเนาเอกสารไปที่กลต. และตลท.พร้อมส่งข้อมูลดดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ Link กับ ตลท. คือระบบ Set Portal
3.2 กรณีที่เป็นรายงานสารสนเทศเมื่อบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มเข้าทำรายการต่างๆ ส่งข้อมูลโดยส่ง FAX และโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่ Link กับ ตลท. คือระบบ Set Portal
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. การศึกษา : ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ/บริหารจัดการ
2. ทักษะในงาน : มีความรู้ด้านการกำกับและดูแลการปฏิบัติการ กฎเกณฑ์ของการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนหรือมความรู้ด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
3. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ(ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. คุณสมบัติส่วนบุคคล : มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าที่บริหารระบบงาน IQA (ISO 9001)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าที่บริหารระบบงาน IQA (ISO 9001)
รายละเอียดงาน : 1. จัดทำ และดำเนินการในการพัฒนาระบบเครื่องมือการบริหารงาน BSC (Balanced Scorecard) และ KPI (Key Performance Indicator) ของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ(KPI ระดับแผนกและบุคคล) และบริษัทในเครือ ตามนโยบายของบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ Balanced Scorecard (BSC) และ KPI (Key Performance Indicator)
- ติดตามการจัดส่งและตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของรายงานผลดัชนีชี้วัด (KPI), แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนระยะยาว (Roadmap) ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์ของบริษัทในเครือตามที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการเก็บข้อมูลดัชนีชี้วัด (KPI Audit)
3. การควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับงาน BSC และ KPI ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ ISO 9001
4. ดำเนินการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานธุรการต่าง ๆ ภายในแผนก และ ฝ่าย การจองห้องประชุม ฯลฯ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
4. มีความรู้/ความชำนาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office) และอุปกรณ์สำนักงาน
5. มีความรู้พื้นฐานในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 หรือมีประสบการณ์ด้าน QMS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี คิดเชิงระบบ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ธุรกิจเช่า-ซื่อ)
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (ธุรกิจเช่า-ซื่อ)
รายละเอียดงาน : หน้าที่รับผิดชอบโดยรวม:
งานบุคคล (สรรหาและว่าจ้าง, ประสานงานฝึกอบรม, สวัสดิการ), ธุรการ, จัดซื้อ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง, อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านทรัพยากรบุคคล, หรืออื่น ๆ
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล 3 -7 ปี ขึ้นไป ในระดับ จัดการในธุรกิจเช่า-ซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์
4. มีทักษะในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา และมีความเป็นผู้นำสูง
5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานดี สามารถรับแรงกดดันได้
6. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้จัดการแผนกสุขาภิบาล
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกสุขาภิบาล
รายละเอียดงาน : สรุปงานโดยย่อ:
รับผิดชอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
รับผิดชอบงานระบบบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิล
รับผิดชอบงานระบบแก๊ส
รับผิดชอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ( ภาคเครื่องยนต์ )

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
วางแผนการทำงานของแผนกและจัดทำงบประมาณประจำปี
จัดสรรและฝึกอบรมบุคลากรในแผนก
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญช
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือเทียบเท่า
2. ประสบการณ์ทำงาน : ขั้นต่ำ 5 ปี ด้านออกแบบ ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง แก๊ส บำบัดน้ำเสีย และรีไซเคิล
3. ทักษะในงาน : มีความรู้ด้านงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ระบบแก๊ส ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบน้ำรีไซเคิล
4. คุณสมบัติส่วนบุคคล : มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี, มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรแผนกระบบปรับอากาศ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรแผนกระบบปรับอากาศ
รายละเอียดงาน : ดูแล และซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ, Air Compressor (Chiller, Package Air, Sput Type)
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : ปทุมวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปริญญาตรี ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน หรือเครื่องกล
2. ประสบการณ์ ทางด้านซ่อมบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศ อย่างน้อย 3 ปี (Chiller, Package Air, Sput Type)
3. หากผ่านงานด้าน ศูนย์การค้า, โรงแรม, โรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ