เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)บริษัท : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
ด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ สนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมของประชาชนในการใช้บริการภาครัฐโดยมีเป้าหมายในการช่วยเติมเต็มและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ รวมถึงผิดชอบในการวิจัย พัฒนา และบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบ โครงสร้างสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน ภาครัฐในการนำประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ : - เงินประจำตำแหน่ง
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัว
- ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่
- ประกันชีวิตกลุ่ม, อุบัติเหตุและทุพพลภาพ
- ค่ารักษาโรคฟัน
- ค่า Internet
- ค่าวิชาชีพ
- กระเช้าแสดงความยินดีกรณีเจ้าหน้าที่หรือภรรยาของเจ้าหน้าที่คลอดบุตร
- กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ้าหน้าที่เจ็บป่วย
- เงินช่วยเป็นเจ้าภาพจัดงานศพกรณีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือการจัดงานศพครอบครัวเจ้าหน้าที่

มีความประสงค์รับเจ้าหน้าที่่เข้าร่วมงานกับสำนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
วิธีการสมัคร : - ส่งใบสมัครทาง E-mail
- สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงาน
ติดต่อ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โทร : 02-612-6000 # 2206
แฟกส์ : 02-616-6012
ที่อยู่ : ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ Khwaeng Thanon Phayathai Ratchathewi กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์ : www.ega.or.th

สถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Architect)
ตำแหน่งงาน : สถาปนิกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Architect)
รายละเอียดงาน : - มีส่วนร่วมพัฒนาสถาปัตยกรรมหรือกรอบแนวทางหลักของโครงการ/แนวคิดต่างๆ ที่ผ่านการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการแล้ว โดยครอบคลุมถึง สถาปัตยกรรมเชิงธุรกิจ (Business) สถาปัตยกรรมด้านมาตรฐานข้อมูล (Data) สถาปัตยกรรมด้านระบบสารสนเทศ (Application) และสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology)

- ดำเนินตามที่ได้รับมอบหมายในการพัฒนาต้นแบบ และดำเนินการทดสอบแนวคิด (Proof of Concept) เพื่อทดสอบและประเมินผลการพัฒนาว่าถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้งานได้จริง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Architecture) พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบแนวคิด (Proof of Concept)
3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
4. มีทักษะในการพัฒนาแอปพิลเคชั่น งานด้านวิศวกรรมและปฏิบัติการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้เชี่ยวชาญเครือข่าย: Data Center (Network Engineer Specialist)
ตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญเครือข่าย: Data Center (Network Engineer Specialist)
รายละเอียดงาน : - วางแผน และออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อให้ระบบสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยง่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุงหรือเพิ่มเติมหรือโยกย้ายอุปกรณ์ (เช่น Router, Hubs, Switches, Network accessory, Leased Lines และ Cabling ต่างๆ) หรือระบบให้มีการทำงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มที่

- วิเคราะห์การใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศเบื้องต้น เพื่อหาต้นเหตุของปัญหาและนำไปสู่การแก้ไข

- จัดทำทะเบียนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์หรือการทำสัญญาการบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือระบบฯ รวมทั้งสัญญาเช่าซื้อ, เช่าอุปกรณ์หรือระบบฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้อุปกรณ์และระบบฯ ต่างๆ ได้รับการบำรุงรักษาหรือปรับแต่งอย่างเรียบร้อย

- ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ เช่น รายละเอียดด้านเทคนิคให้ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

- ดูแล และบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทุกประเภท (Main Site, Backup Site, DR Site) ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่อย่างน้อย 7 ปี
3. มีประสบการณ์ในการออกแบบเครือข่ายขนาดใหญ่รองรับการใช้งานไม่ต่ำกว่า 150 ผู้ใช้งาน อย่างน้อย 2 งาน
4. ได้รับใบรับรอง Cisco Certified Network Associate (CCNA) หรือใบรับรอง Certified Data Center Professional (CDCP) หรือใบรับรอง Certified Design Associate (CCDA) หรือใบรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. มีความรู้ด้านเครือข่ายในระดับที่สามารถให้คำปรึกษาและแนะแนวทางในการดำเนินงาน
6. มีความรู้ด้าน Network Design, Routing Protocol, Network Management System, Network Security และ Configuration Router & Switch
7. มีความรู้ด้านอุปกรณ์และระบบพื้นฐานของ Data Center
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Consulting Officer/Senior)
ตำแหน่งงาน : ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Consulting Officer/Senior)
รายละเอียดงาน : - เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ
- ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของผู้รับบริการ เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
- จัดเตรียมงานนำเสนอโครงการและเข้าร่วมการนำเสนอโครงการแก่ผู้รับบริการ
- วิเคราะห์ประเด็นความต้องการของผู้รับบริการในเชิงเทคนิค รวมถึง การใช้งาน ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการออกแบบบริการให้เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่อื่นเกี่ยวข้อง
2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
3. มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ และบริหาร
4. มีทักษะด้านการให้บริการในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Risk Management Officer)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Risk Management Officer)
รายละเอียดงาน : -- ปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสำนักงาน และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
- สื่อสาร รณรงค์ และจัดอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

- ดูแลงานด้านลิขสิทธ์ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงาน และจัดทำคำสั่งประกาศต่างๆ ของ สรอ.

- ศึกษาวิจัย วิเคราะห์กฎหมาย มติ ครม. และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ
2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยง หรือการควบคุมภายใน หรือการตรวจสอบ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการวางแผน การวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล
5. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
6. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย พรบ. กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของสำนักงาน
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Policy Officer)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Policy Officer)
รายละเอียดงาน : - ศึกษาและรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาประกอบการจัดนโยบาย
- วิเคราะห์และมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมแนวทางการพัฒนาอันดับด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
3. มีประสบการณ์ด้านวางแผนนโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์โครงการ อย่างน้อย 2 ปี
4. มีความรู้ ความสนใจ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ของโลกและประเทศ รวมถึงผลกระทบ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีต่างๆ ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Senior Product Development Specialist )
ตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Senior Product Development Specialist )
รายละเอียดงาน : - ร่วมในการกำหนดแนวทาง และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ภายใตกรอบการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจ/โครงการใหม่ (Project Feasibility)

- ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานและเอกสารวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค รวมไปถึงการดำเนินโครงการนำร่อง (Pilot Project) และประเมินผลของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ ก่อนนำเข้าสู่การดำเนินการตามระบบต่อไป

- ให้ข้อเสนอแนะ ดูแลและติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการพร้อมทั้งบริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพ และแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามการรับประกันคุณภาพของการให้บริการ

- วิเคราะห์ผลสำรวจและประเมินผลคุณภาพของระบบบริการและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป (Product Improvement)
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์
2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
3. มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การจัดการ การลงทุน การเงิน และการวางแผนงบประมาณ
4. มีทักษะด้านการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Feasibility Study and Development)
5. มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ Network, System, Application และ Security
6. มีทักษะด้านการค้นคว้าวิจัยตลาด การวางแผนผลิตภัณฑ์ และประเมินความเป็นไปได้ของงานโครงการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สารบรรณ (Document Control Officer)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สารบรรณ (Document Control Officer)
รายละเอียดงาน : • ร่าง ตรวจสอบ กลั่นกรอง และแก้ไขหนังสือ ให้มีความถูกต้องตามหลักสารบรรณ และระเบียบราชการก่อนที่จะดำเนินการส่งออกสู่หน่วยงานภายนอก

• รับส่งหนังสือ และจัดทำทะเบียนการรับส่งหนังสือตามกระบวนการ และระบบสารบรรณของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ

• จัดเก็บหนังสือและเอกสารต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงการทำลายหนังสือตามหลักสารบรรณและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• แจ้งเวียนหนังสือ คำสั่ง และประกาศให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปฏิบัติ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
3. มีทักษะในการจัดทำเอกสาร จดหมายราชการ และรายงานต่างๆ
4. มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการสื่อสาร
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ (Procurement Officer)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ (Procurement Officer)
รายละเอียดงาน : - ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันเวลาและความต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้

- จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามความคืบหน้าการพิจารณาผลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดผู้เกี่ยวข้องให้การดำเนินงานตามกำหนดเวลา

- จัดทำฐานข้อมูลผู้ขายและอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงประเมินคุณภาพ และความสามารถผู้ขายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต

- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน / วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

- ดูแลการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ เช่น การโอนย้าย การทำลาย หรือการจำหน่ายทรัพย์สิน / วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

- จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลงานวัสดุครุภัณฑ์ให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

- จัดการเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถสืบค้น ติดตาม และตรวจสอบได้ง่าย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้
3. หากมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อและพัสดุของหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบข้อบังคับ การทำสัญญาเกี่ยวกับการพัสดุ และสามารถให้คำปรึกษาด้านงานจัดซื้อจัดจ้างได้
5. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO9001:2008, ISO/IEC 20000:2005, ISO/IEC 27001:2005
6. มีทักษะในการเจรจาต่อรองและตัดสินใจ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ (งบประมาณ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ (งบประมาณ)
รายละเอียดงาน : - รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน และจัดทำคำของบประมาณประจำปี
- รวบรวมข้อมูลและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสม สอดคล้องตรงตามแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
- รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลตัวชี้วัดระดับสำนักงานและฝ่าย รวมถึงตัวชี้วัดโครงการหลักของสำนักงาน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ
2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
3. ประสบการณ์ทำงานด้านนโยบาย แผน และงบประมาณภาครัฐ หรือแผนงานธุรกิจ และการจัดทำกลยุทธ์ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
4. ประสบการณ์ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
5. มีความรู้ด้านเทคนิคการวางแผนและการวิเคราะห์ เช่น Balanced Score Card การจัดทำแผนธุรกิจ และการวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือความคุ้มค่าโครงการ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคลอาวุโส (Senior HR Strategic Officer)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคลอาวุโส (Senior HR Strategic Officer)
รายละเอียดงาน : - ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาระบบประเมินผลการทดลองงาน และระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

- Implement ระบบประเมินที่ทำการปรับปรุงใหม่ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผล

- จัดทำระบบสมรรถนะ Implement และทำการประเมิน Competency Gap เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้อง กรณีเกิดปัญหาในการนำไปใช้งาน

- จัดทำระบบ Career Path และทำการ Implement ระบบให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจรวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้อง กรณีเกิดปัญหาในการนำไปใช้งาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล และด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสมรรถนะ และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน
4. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงาน
5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสื่อสารและอธิบายข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีทักษะในการตัดสินใจในกรณีต่างๆ ในภารกิจของหน่วยงานได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ