เข้าสู่ระบบ ฝากประวัติ
 
งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ ค้นประวัติ ประกาศงาน อัตราค่าโฆษณา


บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)บริษัท : บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดบริษัท :
บริษัทดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008,FSSC 22000:2010,ISO 14001:2007 ,HALAL, GMP, HACCP ซึ่งมีบริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัดและบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด เป็นบริษัทในเครือ กำลังขยายกิจการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ มีความประสงค์รับบุคลากรเพื่อร่วมสร้างความสำเร็จในการขยายธุรกิจและเติบโตเคียงคู่กับเรา
สวัสดิการ : - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- บ้านพัก
- ค่าน้ำมัน
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- ประกันสุขภาพ
- ทุนการศึกษา
- รถรับ-ส่งนักเรียน(บุตรพนักงาน)
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานล่วงเวลา
- เงินกู้ยืม
- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
- เงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
- งานสังสรรค์ประจำปี และอื่นตามกฏหมายกำหนด ฯลฯ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงานแนบประวัติโดยย่อและรูปถ่าย หรือส่งข้อมูลทาง E-Mail. warapong.p@kbs.co.th
ทุกตำแหน่งมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ : คุณวราพงษ์ พุทธิพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
โทร : 044-448-017 โรงงาน 02-725-4843 สนง.ใหญ่
แฟกส์ : 044-448-500
ที่อยู่ : 289 หมู่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี นครราชสีมา 30250
เว็บไซต์ : www.kbs.co.th

Instrument Engineer
ตำแหน่งงาน : Instrument Engineer
รายละเอียดงาน : - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวัดให้อยู่ในสภาพดี
- ปรับเทียบเครื่องวัดให้มีความแม่นยำอยู่เสมอ
- จัดทำแผนการวัดและบำรุง
- วิเคราะห์และออกแบบการวัดอย่างต่อเนื่อง
- ดูแลระบบมาตรฐานคุณภาพ
- จัดทำแผนงบประมาณ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงาน อ.ครบุรี
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวัดคุม โดยตรง
3. มีความรู้ทางด้านระบบเครื่องมือวัดเป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรพลังงาน, วิศวกรเคมี,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรอุตสาหกรรม, วิศวกรแมคาทรอนิกส์
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรพลังงาน, วิศวกรเคมี,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรอุตสาหกรรม, วิศวกรแมคาทรอนิกส์
รายละเอียดงาน : 1. วิศกรไฟฟ้า, พลังงาน,เครื่องกล - ทำหน้าที่ควบคุม วางแผน ออกแบบ การบำารุงร้ักษาเครื่องจักรกลพลังงาน ได้ดี

2. วิศวกรเคมี,เทคโนโลยีการผลิต - ทำหน้าที่ประจำส่วนการผลิต วางแผน ออกแบบการผลิต การบำรุงรักษาระบบการผลิตน้ำตาล

3. วิศวกรแมคาทรอนิกส์ , อุตสาหกรรม- ทำหน้าที่ออกแบบ พัฒนาระบบการผลิต
อัตรา : 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลครบุรี
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล พลังงาน เคมี แมคคาทรอนิกส์
3. สามารถบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้ำตาลจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. มีใบอนุญาต กว.จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : 1. วางแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของบริษัท
2. บริหารจัดการงานและประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ
3. ร่วมกำหนดและเสนอแนวความคิดเห็นในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
4. จัดทำเป้าหมาย แผนปฏิบัติงานและงบประมาณของหน่วยงาน
5. ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนและองค์กรภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์
6. ควบคุมดูแลการจัดทำจุลสาร
7. บริหารจัดการในการวางสื่อสิ่งพิมพ์ภายใน เช่นวารสาร หนังสือพิมพ์
8. รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำตาล
9. สามารถสื่อสาร แนะนำ กิจกรรมภายในองคืกร ต่อสารธารณะชนได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 20,000 - 35,000 บาท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ปี
3. มีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีทักษะด้านการถ่ายภาพ การเขียนข่าวและการติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ดี
6. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
7. มีความคิดีดริเริ่มสร้างสรรค์
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
9. มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำตาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
รายละเอียดงาน : 1. ติดตามใบแจ้งหนี้พร้อมตั้งหนี้ในระบบ และกระทบยอดในส่วนของสินค้าคงเหลือ (วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป)
2. จัดทำรายงานกระทบรายงานนำส่งสรรพากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร, ความรู้ด้านงบประมาณและระบบผลิต
4. สามารถทำงานเป็นทีม , พัฒนางานและพร้อมที่จะปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
7. สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
รายละเอียดงาน : 1. ศึกษา พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานทางธุรกิจ
2. วิเคราะห์ข้อมูล สนุบสนุนการจัดทำแผนงาน ระบบงานต่างๆ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานกรุงเทพฯ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ แมคคาทรอนิกส์ /ป.โท บริหารุรกิจ (Business ,Finance ,Marketing ,Economice)
2. ประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการธุรกิจ หรือวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศ วิเคราะห์ทางการตลาด
3. มีความเข้าใจงานด้านการจัดการธุรกิจ ระบบสารสนเทศ วิเคราะห์การตลาด
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเกษตร
2. สรุปผลการตรวจสอบ พร้อมจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะและรายงานบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามและประเมินผลตามรายงานที่เสนอแนะ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวกับงาน
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน-นอก หรืองานด้านบริหารความเสี่ยง 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. สามารถทำงานเป็นทีม และมีความละเอียดรอบคอบ
6. งานส่วนใหญ่ ปฎิบัติงานที่โรงงานครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
7. สามารถขับรถยนต์ได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างผลิต, ช่างไฟฟ้า, ช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : ช่างผลิต, ช่างไฟฟ้า, ช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบำรุง
รายละเอียดงาน : ดูแลรับผิดชอบ ในแผนกที่สังกัด งานซ่อมบำรุง งานผลิต การควบคุมคอนโทรลเครื่องจักรในอุตสาหกรรมน้ำตาล
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
3. จบสาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคโนการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ความเข้าใจการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
5. มีความรู้ความเข้าใจงานเชื่อม งานตัด จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : วิศวกรจัดซื้อ
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน, สรรหาผู้ขายรายใหม่, หากมีประสบการณ์ด้าน ISO จะมีประโยชน์ต่อการทำงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี ด้านวิศวะ หรือสูงกว่า
3. มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ
4. หากมีประสบการณ์ด้าน ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ Logistic
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ Logistic
รายละเอียดงาน : - กำหนดและวางแผนการดำเนินการควบคุมคุณภาพในกระบวนการบรรจุน้ำตาลทั้งหมด,กระบวนการการจัดการคลังสินค้าน้ำตาลรีไฟน์,น้ำตาลทรายดิบ,โมลาส,กระบวนการจัดส่ง,ตรวจรับสารเคมี และงานบริการต่างๆที่เกี่ยวกับ GMP ห้องบรรจุ
- ทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ หามาตรการการป้องกัน แนะนำแนวทางการแก้ปัญหา
- ติดตามปัญหาเพื่อแก้ไขให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามนโยบายและความต้องการของลูกค้า
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี วทบ.หรือ วศบ.,เคมี,อาหาร,ชีวภาพ,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศ ชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ดี สามารถนำเสนอผลงานได้
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความระเอียดรอบคอบ
5. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกสำรวจและบริการไร่
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกสำรวจและบริการไร่
รายละเอียดงาน : รับผิดชอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามที่รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
แล้วนำมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายทั้งของฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี. ขึ้นไป ด้านการเกษตรหรือการบริหาร
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. มีความรู้ด้านการส่งเสริม ด้านวิชาการอ้อย สามารถพูดในที่ชุมชนได้
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
5. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกรถไถและเครื่องจักรกลในไร่
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกรถไถและเครื่องจักรกลในไร่
รายละเอียดงาน : - บริหารงานด้านเตรียมดินปลูกอ้อยและบำรุงตอให้กับชาวไร่ส่งเสริม โดยควบคุมงานให้มีคุณภาพดีและสร้างผลประโยชน์ได้
- จัดทำ ดำเนินการ ประเมินผลโครงการ ที่สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาวัตถุดิบของบริษัทฯ
- ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเตรียมดินปลูกอ้อยและบำรุงตอ เป็นไปตามแผน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี. ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเกษตร / เกษตรกลวิธาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศ ชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. มีทักษะด้านช่าง งานเขตกรรมพื้นฐาน เจรจาต่อรอง บริหารคน และป้องกันอุบัติเหตุได้
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
5. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานธุรการแผนกนักสำรวจและบริการไร่
ตำแหน่งงาน : พนักงานธุรการแผนกนักสำรวจและบริการไร่
รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักสำรวจและบริการไร่ให้เป็นไปตามแผนงานของแผนก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
3. ประสบการณ์ 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ดีและสามารถแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

นักสำรวจ / จัดหาวัตถุดิบ
ตำแหน่งงาน : นักสำรวจ / จัดหาวัตถุดิบ
รายละเอียดงาน : - สำรวจพื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน
- ประสานงานทางด้านจักรกลเกษตร และหน่วยงานสนับสนุนวัตถุดิบ
- จัดทำรายงานการส่งเสริมวัตถุดิบ
- ลงพื้นที่ทำกิจกรรม Tablet / Gis ตามแผนงาน
- อื่นๆตามที่ได้มอบหมาย
อัตรา : 10 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมเกษตรจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. มีทักษะในการพูดในที่ชุมชน สามารถเรียนรู้ได้เร็ว
7. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นที่ Gis หรือ Tablet ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์, รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์, รถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานแรงงานสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : พนักงานแรงงานสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : รับผิดงานด้านแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม สร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เป็นตัวกลางระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ตรวจสอบการปฎิบัติงานของพนักงาน ควบคุมพิจารณาโทษตามกฎระเบียบของบริษัท งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อหน่วยงานราชการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารงานบุคคล
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsofe office ได้ดี
4. มีความรู้ด้านงานสรรหา งานฝึกอบรม ระบบประเมินผล KPI BSC ระบบ ISO
5. เป็นนักกิจกรรมระหว่างการศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี
7. มีประสบการณ์ด้านบุคคลโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานส่งเสริมเกษตร
ตำแหน่งงาน : พนักงานส่งเสริมเกษตร
รายละเอียดงาน : - วางแผนและลงพื้นที่ในการขยายพื้นที่
- ให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกอ้อย
- ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนของเกษตรกรตามพื้นที่
- บริการข้อมูลด้านเกษตรแก่ชาวไร่
- ติดตามและดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไร่อ้อย ในการส่งเสริม การต่อสัญญาตัน การนำอ้อยเข้าหีบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลครบุรี
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปริญาตรี สาขาด้านเกษตรทุกสาขา หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านเกษตร
3. มีความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตร พอสมควร
4. ต้องมีรถจักรกยานยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์
5. มีประสบการณ์ในการทำงานไร่อ้อย หรือปลูกอ้อยจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พอสมควร
7. เป็นนักกิจกรรม สามารถปฏิบัติงานภาคสนามจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
8. สามารถทำงานเข้ากับชุมชน สื่อสารกับชุมชนได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานบัญชีวัตถุดิบ
ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชีวัตถุดิบ
รายละเอียดงาน : จัดทำบัญชีวัตถุดิบ รายงานข้อมูลประจำวัน ตรวจสอบรายการวัตถุดิบอ้อย ประมวณผลการคำนวณวัตถุดิบ คำนวณผลการจัดส่งวัตถุดิบ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานครบุรี
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
3. สาขา บริหารธุรกิจ การบัญชี เท่านั้น
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ระดับดี
5. มีความรู้ด้านการบัญชีต้นทุนอย่างดี
6. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
7. มีใจรักงานบริการ เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

วิศวกรเครื่องกล
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเครื่องกล
รายละเอียดงาน : - วางแผน ออกแบบ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
- ตรวจสอบเครื่องจักร วางแผนและบริหารงบประมาณประจำปี
- การติดตามผลการซ่อมบำรุง การรายงานผลต่อผู้บริหาร
- จัดทำระบบเอกสารเครื่องจักร ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานครบุรี
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. จบสาขาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
3. มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. สามารถเขียนแบบโดยใช้ โปรแกรม Auto cad หรือ Solid Work หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
5. มีความรู้ด้านระบบการจัดการคุณภาพ ISO หรือ PM หรือ TPM หรือระบบที่เกี่ยวข้อง
6. สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ Ms officeได้ดี
7. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ
9. พิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาใหม่
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : 1. วางแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของบริษัท
2. บริหารจัดการงานและประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ
3. ร่วมกำหนดและเสนอแนวความคิดเห็นในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
4. จัดทำเป้าหมาย แผนปฏิบัติงานและงบประมาณของหน่วยงาน
5. ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนและองค์กรภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์
6. ควบคุมดูแลการจัดทำจุลสาร
7. บริหารจัดการในการวางสื่อสิ่งพิมพ์ภายใน เช่นวารสาร หนังสือพิมพ์
8. รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำตาล
9. สามารถสื่อสาร แนะนำ กิจกรรมภายในองคืกร ต่อสารธารณะชนได้
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ปี
3. มีประสบการณ์การทำงานในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีทักษะด้านการถ่ายภาพ การเขียนข่าวและการติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ดี
6. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
7. มีความคิดีดริเริ่มสร้างสรรค์
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานตรวจสอบและบริหารหนี้
ตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบและบริหารหนี้
รายละเอียดงาน : - ติดตามตรวจสอบการส่งเสริมอ้อย
- การติดตามและบริหารจัดการการส่งเสริม
- การสนับสนุนข้อมูลแปลงอ้อยแก่การส่งเสริม
- การติดตามกลุ่มชาวไร่พิเศษ
- การตรวจเยี่ยมชาวไร่
- จัดทำรายงานการตรวจสอบพื้นที่แปลงอ้อย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอรืได้ดี Ms Office
5. มีความไฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
6. มีใบอนุญาต ขับขีรถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์
รายละเอียดงาน : งานมวลชนสัมพันธ์
- วางแผนงานการดำเนินการด้านงานมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน เพื่อลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงาน
- ดำเนินการตามนโยบายบริษัทในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
- เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน และตามที่รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดแผน การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ จากบริษัทลงสู่ชุมชนให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลและปฏิบัติงานการ ติดต่อประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับชุมชน
- การจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
- กำหนดแผนงานประจำปี และจัดทำงบประมาณ โครงการประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านมวลชนสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความระเอียดรอบคอบ
5. เป็นนักจัดกิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
7. สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแนว COSO
- รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานได้ถูกต้อง
- บันทึกและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงได้
- งานส่วนใหญ่ต้องเดินทางไปปฎิบัติงานที่โรงงานน้ำตาล จ.นครราชสีมา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ หญิง หรือ ชาย
2. จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
4. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
5. หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ
รายละเอียดงาน : -ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการจัดส่ง ของสินค้า
ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
-ตรวจสอบการทำงานของพนักงานปฏิบัติตามระบบ GMP และ FSSC 22000
-ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปทุกชนิด
-รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเมื่อพบสิ่งที่ไม่เป็นไป
ตามคุณภาพที่กำหนดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร
2. ถ้ามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้ำตาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
5. สามารถใช้โปรแกรม MS. Word/Excel ได้ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

ช่างไฟฟ้ารถยนต์
ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้ารถยนต์
รายละเอียดงาน : -ซ่อมรถทุกชนิดในบริษัทให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานและทันตามกำหนดเวลา
-จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบการทำงานให้มีความพร้อมใช้งาน
-รักษาความสะอาดในสถานที่ทำงาน ปฏิบัติตามระเบียบ 5ส
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 20 ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
3. ซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้ - ซ่อมเครื่องยนต์รถจักรกลหนักได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความระเอียดรอบคอบ
5. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
รายละเอียดงาน : 1. ติดตามใบแจ้งหนี้พร้อมตั้งหนี้ในระบบ และกระทบยอดในส่วนของสินค้าคงเหลือ (วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป)
2. จัดทำรายงานกระทบรายงานนำส่งสรรพากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร, ความรู้ด้านงบประมาณและระบบผลิต
4. สามารถทำงานเป็นทีม , พัฒนางานและพร้อมที่จะปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
รายละเอียดงาน : ดูแลรับผิดชอบด้านเอกสาร , ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ , จัดทำรายงานสรุปยอด, ประสานงานติดต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง, ฯลฯ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
4. มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมงาน
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : พนักงานจัดซื้อ
รายละเอียดงาน : 1.รับ PR จากฝ่ายต่างๆเพื่อจัดซื้อจัดหาตาม PR ที่ต้องการ
2.หาข้อมูลร้านค้าต่างๆเพื่อเปรียบเทียบ
3.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาและเงื่อนไขอื่นๆ
4.จัดทำเอกสารจัดซื้อ ดูแลและจัดเก็บเอกสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
5.ติดตามการส่ง-รับสินค้า , ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการสินค้าต่างๆที่สั่งซื้อ
อัตรา : ไม่ระบุ ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้โปรแกรม MS office และหาข้อมูลทาง Internet ได้คล่องแคล่ว
4. มีทักษะการสื่อสาร รู้จักเจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
6. มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อหรือมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร
รายละเอียดงาน : - จัดทำแผนการสรรหา ดำเนินการสรรหาตามแผน
- กำหนดช่องทาง และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการ
- กำหนดวิธีการคัดเลือก แบบทดสอบ รายตำแหน่ง
- งานฝึกอบรม จัดอบรมตามแผนฝึกอบรม วิเคราะห์และติดตามผลการฝึกอบรม
- ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
- งานแรงงานสัมพันธ์ ดูแลสิทธิประโยชน์ ควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบ
- งานระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 ,fssc 22000, ISO 14001 GMP, HACCP
- ติดต่อหน่วยงานราชการ ชุมชน ทั้งภายในและภายนอก
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงาน อ.ครบุรี
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล ,การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานบุคคล ไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. มีความรู้ด้านงานสรรหา งานฝึกอบรม ระบบประเมินผล และ ระบบ ISO
5. รู้กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความระเอียดรอบคอบ
7. เป็นนักจัดกิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานส่งเสริมเกษตร
ตำแหน่งงาน : พนักงานส่งเสริมเกษตร
รายละเอียดงาน : - วางแผนการขยายพื้นที่
- ให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกอ้อย
- ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนของเกษตรกรตามพื้นที่
- บริการข้อมูลด้านเกษตรแก่ชาวไร่
- ติดตามและดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวไร่อ้อย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลครบุรี
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
3. มีรถจักรกยานยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่รถจักรยานยนต์
4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
5. สามารถทำงานเข้ากับชุมชน สื่อสารกับชุมชนได้ดี
6. เป็นนักกิจกรรม สามารถปฏิบัติงานภาคสนามจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. หากเป็นบุคคลในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

พนักงานเคมีวิเคราะห์
ตำแหน่งงาน : พนักงานเคมีวิเคราะห์
รายละเอียดงาน : ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำตาล โมลาส ค่าสี การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การวิเคราะห์สารเคมี อื่นๆตามที่รับมอบหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานครบุรี
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. จบสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เคมี , เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
4. สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
5. มีความรู้คววามเข้าใจการใช้สารเคมีพอสมควร
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7. มีความรู้ด้านการจัดการระบบมาตรฐานคุณภาพ
8. ผ่านการทำงาน โรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกเคมีวิเคราะห์ / ควบคุมคุณภาพ/ ระบบงานคุณภาพ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกเคมีวิเคราะห์ / ควบคุมคุณภาพ/ ระบบงานคุณภาพ
รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต , ควบคุมดูแลประสานงานระบบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ , สนับสนุนกิจกรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ปรับปรุงระบบวิธีการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น , วางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.ครบุรี
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ,ควบคุมคุณภาพ ,เคมีวิเคราะห์ ห้องแลป ฯลฯ
4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
5. มีความรู้ด้านระบบควบคุมคุณภาพ GMP HACCP ISO 9001,22000,17025 เป็นต้น
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน และนำเสนองานได้ดี
7. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
รายละเอียดงาน : - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการและตรวจสภาพด้านความปลอดภัยเพื่อเสนอต่อหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน จป.ให้สอดคล้องกับกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน
- รับผิดชอบการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน และวางแผน/ดำเนินการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- ตรวจสอบวิธีการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
- ดำเนินการจัดให้มีการประชุม คปอ.ประจำเดือน
- สำรวจ ตรวจสอบความเสี่ยงภัยต่างๆในพื้นที่ทำงาน
- สอบสวนอุบัติเหตุ และรายงานหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- ทำสื่อและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงป้ายเซฟตี้ต่างๆภายในโรงงาน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆแต่ต้องมีใบประกาศ จป.วิชาชีพ
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ดี
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าแผนกกฎหมาย
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกกฎหมาย
รายละเอียดงาน : การติดตามลูกหนี้
การฟ้องคดี/การดำเนินการด้านเอกสารและประสานงานหน่วยงานภาครัฐ
การจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ
การดูแลภาพรวมด้านกฎหมายของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. สาขา นิติศาสตร์
3. มีประสบการณ์ ในงานโดยตรงหรือเป็นทนายความ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
4. มีความสุขุม คิดแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ดี
5. มีความเชี่ยวชาญในการเจรจาต่อรอง
6. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
7. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
รายละเอียดงาน : - ตรวจสอบราคาและเปรียบเทียบ Supplier ก่อนเปิดใบสั่งซื้อ
- ออกใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อ
- ติดต่อประสานงานระหว่าง Supplier กับหน่วยงานที่ขอซื้อ
- จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ การวางบิล ฯลฯ
- ติดตามการสั่งซื้อสินค้าให้ครบ และส่งให้ตรงเวลา
- และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปฎิบัติงานที่โรงงานครบุรี ได้เป็นครั้งคราว
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือหญิง
2. วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา
4. มีความขยันอดทน ละเอียด รอบคอบ
5. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2-5 ปีขึ้นไป
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดงาน : แก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
2. เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. ประสบการณ์ 1-2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามรถทำงานงานในสภาวะกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

หัวหน้าหน่วยบรรจุภัณฑ์พิเศษ
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยบรรจุภัณฑ์พิเศษ
รายละเอียดงาน : - ควบคุมการผลิตน้ำตาล Repack ให้ได้ตามเป้าหมาย ของการผลิตและคุณภาพของสินค้าตามข้อกำหนด
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร พร้อมกับวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุมดูแลความสะอาดของพื้นที่การทำงานให้สะอาด สอดคล้องกับระบบคุณภาพของบริษัท
อัตรา : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม และความรู้พื้นฐานด้านช่าง
3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
4. สามารถเข้ากะได้
5. ทำงานในสภาวะกดดันได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รายละเอียดงาน : จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี, ประเมินความเสี่ยง, จัดทำรายงานการตรวจสอบ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขต : คลองเตย, วัฒนา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ปริญญาตรี ขึ้นไป
2. หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในตามแบบ COSO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
รายละเอียด สมัครงาน พิมพ์ ส่งงานนี้ให้เพื่อน
เข้าระบบ
Username :

Password :

ประเภท :ฝากประวัติ

บริษัทสมัครสมาชิก

ผู้หางาน สมัครงาน
  งานราชการ
  สมัครงาน
  หางาน
  หางาน ตามเขตกรุงเทพ
  หางาน ตามประเภทงาน
  หางาน ตามภาค
  หางาน ตามจังหวัด
  ลงทะเบียนฝากประวัติ ฟรี !
  เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่
  ลืมรหัสผ่าน

บริษัท หาประวัติ
  บริษัท สมัครสมาชิก
  บริษัทเข้าสู่ระบบ
  ค้นหาประวัติ
  ขั้นตอนการโฆษณางาน
  อัตราโฆษณา
  การชำระค่าโฆษณา

หางาน แบ่งตามประเภท
• หางาน กฎหมาย
• หางาน จัดซื้อ
• หางาน คลังสินค้า
• หางาน โปรแกรมเมอร์
• หางาน คอมพิวเตอร์
• หางาน IT
• หางาน ผู้จัดการทั่วไป
• หางาน ผู้อำนวยการ
• หางาน งานผู้บริหาร
• หางาน งานบริการทั่วไป
• หางาน บริกร
• หางาน ธุรการ
• หางาน ประสานงาน
• หางาน คีย์ข้อมูล
• หางาน การขาย
• หางาน การตลาด
• หางาน บัญชี
• หางาน การเงิน
• หางาน การธนาคาร
• หางาน วิศวกร
• หางาน นำเข้า
• หางาน ส่งออก
• หางาน งานด้านต่างประเทศ
• หางาน โรงงาน
• หางาน การผลิต
• หางาน ควบคุมคุณภาพ
• หางาน บุคคล
• หางาน ฝึกอบรม
• หางาน ล่าม
• หางาน ไกด์
• หางาน มัคคุเทศก์
• หางาน งานท่องเที่ยว
• หางาน ช่างอิเลคโทรนิค
• หางาน โลหะ
• หางาน เครื่องยนต์
• หางาน งานบันเทิง
• หางาน นักแสดง
• หางาน พริ๊ตตี้
• หางาน นักดนตรี
• หางาน นักร้อง
• หางาน เลขานุการ
• หางาน โยธา
• หางาน สถาปัตย์
• หางาน ออกแบบตกแต่ง
• หางาน ก่อสร้าง
• หางาน งานการศึกษา
• หางาน วิชาการ
• หางาน อาจารย์
• หางาน วิทยาศาสตร์
• หางาน เคมี
• หางาน ชีวะ
• หางาน สิ่งแวดล้อม
• หางาน ส่งเอกสาร
• หางาน ขับรถ
• หางาน แม่บ้าน
• หางาน รปภ.
• หางาน Part-time
• หางาน นักศึกษาฝึกงาน
• หางาน ประชาสัมพันธ์
• หางาน บริการลูกค้า
• หางาน งานโฆษณา
• หางาน Creative
• หางาน ช่างภาพ
• หางาน แพทย์
• หางาน พยาบาล
• หางาน เภสัช
• หางาน งานเขียนแบบ
• หางาน งานDrawing
• หางาน ออกแบบผลิตภัณฑ์
• หางาน เสื้อผ้า
• หางาน ช่างแพทเทิร์น
• หางาน ดีไซด์เนอร์
• หางาน งานด้านอาหาร
• หางาน เครื่องดื่ม
• หางาน กุ๊ก
• หางาน สุขภาพความงาม
• หางาน เสริมสวย
• หางาน สปา
• หางาน ฟิตเนส
• หางาน พัฒนาธุรกิจ
• หางาน พัฒนาองค์กรISO
• หางาน นักข่าว
• หางาน บรรณาธิการ
• หางาน นักเขียน
• หางาน แปลภาษา
• หางาน วิทยาศาสตร์อาหาร
• หางาน โภชนาการ
• หางาน เศรษฐศาสตร์
• หางาน สถิติ
• หางาน งานวิจัย
• หางาน หุ้น
• หางาน การประกันภัย
• หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• หางาน ออกแบบเว็บไซต์
• หางาน กราฟฟิคดีไซด์
• หางาน webmaster
• หางาน เกษตร
• หางาน ปศุสัตว์
• หางาน ประมง
• หางาน เหมืองแร่
• หางาน อื่นๆ
• หางาน กรุงเทพมหานคร
• หางาน ปทุมธานี
• หางาน นนทบุรี
• หางาน สมุทรปราการ
• หางาน นครสวรรค์
• หางาน อุทัยธานี
• หางาน ชัยนาท
• หางาน ลพบุรี
• หางาน สิงหบุรี
• หางาน อ่างทอง
• หางาน สระบุรี
• หางาน อยุธยา
• หางาน สุพรรณบุรี
• หางาน กาญจนบุรี
• หางาน นครปฐม
• หางาน ราชบุรี
• หางาน สมุทรสาคร
• หางาน สมุทรสงคราม
• หางาน เพชรบุรี
• หางาน ประจวบคีรีขันธ์
• หางาน นครนายก
• หางาน ปราจีนบุรี
• หางาน สระแก้ว
• หางาน ฉะเชิงเทรา
• หางาน ชลบุรี
• หางาน ระยอง
• หางาน จันทบุรี
• หางาน ตราด
• หางาน เชียงราย
• หางาน เชียงใหม่
• หางาน แม่ฮ่องสอน
• หางาน พะเยา
• หางาน น่าน
• หางาน ลำปาง
• หางาน ลำพูน
• หางาน แพร่
• หางาน อุตรดิตถ์
• หางาน สุโขทัย
• หางาน ตาก
• หางาน พิษณุโลก
• หางาน กำแพงเพชร
• หางาน พิจิตร
• หางาน เพชรบูรณ์
• หางาน ชุมพร
• หางาน ระนอง
• หางาน สุราษฎร์ธานี
• หางาน พังงา
• หางาน ภูเก็ต
• หางาน กระบี่
• หางาน นครศรีธรรมราช
• หางาน ตรัง
• หางาน พัทลุง
• หางาน สตูล
• หางาน สงขลา
• หางาน ปัตตานี
• หางาน นราธิวาส
• หางาน ยะลา
• หางาน หนองคาย
• หางาน เลย
• หางาน หนองบัวลำภู
• หางาน อุดรธานี
• หางาน สกลนคร
• หางาน นครพนม
• หางาน ชัยภูมิ
• หางาน ขอนแก่น
• หางาน กาฬสินธ์
• หางาน มุกดาหาร
• หางาน มหาสารคาม
• หางาน ร้อยเอ็ด
• หางาน ยโสธร
• หางาน อำนาจเจริญ
• หางาน นครราชสีมา
• หางาน บุรีรัมย์
• หางาน สุรินทร์
• หางาน ศรีสะเกษ
• หางาน อุบลราชธานี
• หางาน ป้อมปราบศัตรูพ่าย
• หางาน สัมพันธวงศ์
• หางาน คลองเตย
• หางาน วัฒนา
• หางาน บางคอแหลม
• หางาน ยานนาวา
• หางาน สาธร
• หางาน ราษฎร์บูรณะ
• หางาน ทุ่งครุ
• หางาน จอมทอง
• หางาน บางขุนเทียน
• หางาน บางบอน
• หางาน ภาษีเจริญ
• หางาน หนองแขม
• หางาน บางแค
• หางาน ตลิ่งชัน
• หางาน ทวีวัฒนา
• หางาน พระนคร
• หางาน ราชดำเนิน
• หางาน ดอนเมือง
• หางาน หลักสี่
• หางาน บางเขน
• หางาน สายไหม
• หางาน คันนายาว
• หางาน บางกะปิ
• หางาน บึงกุ่ม
• หางาน สะพานสูง
• หางาน ประเวศ
• หางาน อ่อนนุช
• หางาน สวนหลวง
• หางาน พระโขนง
• หางาน บางนา
• หางาน ดุสิต
• หางาน ลาดพร้าว
• หางาน ห้วยขวาง
• หางาน วังทองหลาง
• หางาน ปทุมวัน
• หางาน พญาไท
• หางาน ราชเทวี
• หางาน สานเสนใน
• หางาน ดินแดง
• หางาน บางรัก
• หางาน มีนบุรี
• หางาน คลองสามวา
• หางาน ลาดกระบัง
• หางาน หนองจอก
• หางาน คลองสาน
• หางาน ธนบุรี
• หางาน บางกอกใหญ่
• หางาน บางกอกน้อย
• หางาน บางพลัด
• หางาน บางซื่อ
• หางาน จตุจักร
• สมัครงานกฎหมาย
• สมัครงานจัดซื้อ
• สมัครงานคลังสินค้า
• สมัครงานโปรแกรมเมอร์
• สมัครงานคอมพิวเตอร์
• สมัครงานIT
• สมัครงานผู้จัดการทั่วไป
• สมัครงานผู้อำนวยการ
• สมัครงานงานผู้บริหาร
• สมัครงานงานบริการทั่วไป
• สมัครงานบริกร
• สมัครงานธุรการ
• สมัครงานประสานงาน
• สมัครงานคีย์ข้อมูล
• สมัครงานการขาย
• สมัครงานการตลาด
• สมัครงานบัญชี
• สมัครงานการเงิน
• สมัครงานการธนาคาร
• สมัครงานวิศวกร
• สมัครงานนำเข้า
• สมัครงานส่งออก
• สมัครงานงานด้านต่างประเทศ
• สมัครงานโรงงาน
• สมัครงานการผลิต
• สมัครงานควบคุมคุณภาพ
• สมัครงานบุคคล
• สมัครงานฝึกอบรม
• สมัครงานล่าม
• สมัครงานไกด์
• สมัครงานมัคคุเทศก์
• สมัครงานงานท่องเที่ยว
• สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค
• สมัครงานโลหะ
• สมัครงานเครื่องยนต์
• สมัครงานงานบันเทิง
• สมัครงานนักแสดง
• สมัครงานพริ๊ตตี้
• สมัครงานนักดนตรี
• สมัครงานนักร้อง
• สมัครงานเลขานุการ
• สมัครงานโยธา
• สมัครงานสถาปัตย์
• สมัครงานออกแบบตกแต่ง
• สมัครงานก่อสร้าง
• สมัครงานงานการศึกษา
• สมัครงานวิชาการ
• สมัครงานอาจารย์
• สมัครงานวิทยาศาสตร์
• สมัครงานเคมี
• สมัครงานชีวะ
• สมัครงานสิ่งแวดล้อม
• สมัครงานส่งเอกสาร
• สมัครงานขับรถ
• สมัครงานแม่บ้าน
• สมัครงานรปภ.
• สมัครงานPart-time
• สมัครงานนักศึกษาฝึกงาน
• สมัครงานประชาสัมพันธ์
• สมัครงานบริการลูกค้า
• สมัครงานงานโฆษณา
• สมัครงานCreative
• สมัครงานช่างภาพ
• สมัครงานแพทย์
• สมัครงานพยาบาล
• สมัครงานเภสัช
• สมัครงานงานเขียนแบบ
• สมัครงานงานDrawing
• สมัครงานออกแบบผลิตภัณฑ์
• สมัครงานเสื้อผ้า
• สมัครงานช่างแพทเทิร์น
• สมัครงานดีไซด์เนอร์
• สมัครงานงานด้านอาหาร
• สมัครงานเครื่องดื่ม
• สมัครงานกุ๊ก
• สมัครงานสุขภาพความงาม
• สมัครงานเสริมสวย
• สมัครงานสปา
• สมัครงานฟิตเนส
• สมัครงานพัฒนาธุรกิจ
• สมัครงานพัฒนาองค์กรISO
• สมัครงานนักข่าว
• สมัครงานบรรณาธิการ
• สมัครงานนักเขียน
• สมัครงานแปลภาษา
• สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร
• สมัครงานโภชนาการ
• สมัครงานเศรษฐศาสตร์
• สมัครงานสถิติ
• สมัครงานงานวิจัย
• สมัครงานหุ้น
• สมัครงานการประกันภัย
• สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพจป.วิชาชีพ
• สมัครงานออกแบบเว็บไซต์
• สมัครงานกราฟฟิคดีไซด์
• สมัครงานwebmaster
• สมัครงานเกษตร
• สมัครงานปศุสัตว์
• สมัครงานประมง
• สมัครงานเหมืองแร่
• สมัครงานอื่นๆ
• สมัครงานกรุงเทพมหานคร
• สมัครงานปทุมธานี
• สมัครงานนนทบุรี
• สมัครงานสมุทรปราการ
• สมัครงานนครสวรรค์
• สมัครงานอุทัยธานี
• สมัครงานชัยนาท
• สมัครงานลพบุรี
• สมัครงานสิงหบุรี
• สมัครงานอ่างทอง
• สมัครงานสระบุรี
• สมัครงานอยุธยา
• สมัครงานสุพรรณบุรี
• สมัครงานกาญจนบุรี
• สมัครงานนครปฐม
• สมัครงานราชบุรี
• สมัครงานสมุทรสาคร
• สมัครงานสมุทรสงคราม
• สมัครงานเพชรบุรี
• สมัครงานประจวบคีรีขันธ์
• สมัครงานนครนายก
• สมัครงานปราจีนบุรี
• สมัครงานสระแก้ว
• สมัครงานฉะเชิงเทรา
• สมัครงานชลบุรี
• สมัครงานระยอง
• สมัครงานจันทบุรี
• สมัครงานตราด
• สมัครงานเชียงราย
• สมัครงานเชียงใหม่
• สมัครงานแม่ฮ่องสอน
• สมัครงานพะเยา
• สมัครงานน่าน
• สมัครงานลำปาง
• สมัครงานลำพูน
• สมัครงานแพร่
• สมัครงานอุตรดิตถ์
• สมัครงานสุโขทัย
• สมัครงานตาก
• สมัครงานพิษณุโลก
• สมัครงานกำแพงเพชร
• สมัครงานพิจิตร
• สมัครงานเพชรบูรณ์
• สมัครงานชุมพร
• สมัครงานระนอง
• สมัครงานสุราษฎร์ธานี
• สมัครงานพังงา
• สมัครงานภูเก็ต
• สมัครงานกระบี่
• สมัครงานนครศรีธรรมราช
• สมัครงานตรัง
• สมัครงานพัทลุง
• สมัครงานสตูล
• สมัครงานสงขลา
• สมัครงานปัตตานี
• สมัครงานนราธิวาส
• สมัครงานยะลา
• สมัครงานหนองคาย
• สมัครงานเลย
• สมัครงานหนองบัวลำภู
• สมัครงานอุดรธานี
• สมัครงานสกลนคร
• สมัครงานนครพนม
• สมัครงานชัยภูมิ
• สมัครงานขอนแก่น
• สมัครงานกาฬสินธ์
• สมัครงานมุกดาหาร
• สมัครงานมหาสารคาม
• สมัครงานร้อยเอ็ด
• สมัครงานยโสธร
• สมัครงานอำนาจเจริญ
• สมัครงานนครราชสีมา
• สมัครงานบุรีรัมย์
• สมัครงานสุรินทร์
• สมัครงานศรีสะเกษ
• สมัครงานอุบลราชธานี
• สมัครงานป้อมปราบศัตรูพ่าย
• สมัครงานสัมพันธวงศ์
• สมัครงานคลองเตย
• สมัครงานวัฒนา
• สมัครงานบางคอแหลม
• สมัครงานยานนาวา
• สมัครงานสาธร
• สมัครงานราษฎร์บูรณะ
• สมัครงานทุ่งครุ
• สมัครงานจอมทอง
• สมัครงานบางขุนเทียน
• สมัครงานบางบอน
• สมัครงานภาษีเจริญ
• สมัครงานหนองแขม
• สมัครงานบางแค
• สมัครงานตลิ่งชัน
• สมัครงานทวีวัฒนา
• สมัครงานพระนคร
• สมัครงานราชดำเนิน
• สมัครงานดอนเมือง
• สมัครงานหลักสี่
• สมัครงานบางเขน
• สมัครงานสายไหม
• สมัครงานคันนายาว
• สมัครงานบางกะปิ
• สมัครงานบึงกุ่ม
• สมัครงานสะพานสูง
• สมัครงานประเวศ
• สมัครงานอ่อนนุช
• สมัครงานสวนหลวง
• สมัครงานพระโขนง
• สมัครงานบางนา
• สมัครงานดุสิต
• สมัครงานลาดพร้าว
• สมัครงานห้วยขวาง
• สมัครงานวังทองหลาง
• สมัครงานปทุมวัน
• สมัครงานพญาไท
• สมัครงานราชเทวี
• สมัครงานสานเสนใน
• สมัครงานดินแดง
• สมัครงานบางรัก
• สมัครงานมีนบุรี
• สมัครงานคลองสามวา
• สมัครงานลาดกระบัง
• สมัครงานหนองจอก
• สมัครงานคลองสาน
• สมัครงานธนบุรี
• สมัครงานบางกอกใหญ่
• สมัครงานบางกอกน้อย
• สมัครงานบางพลัด
• สมัครงานบางซื่อ
• สมัครงานจตุจักร
© copyright 2004-2024 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ